ZNÁMOU DO NĚMČINY

Překlad Známou do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.0708

Příklady použití Známou ve větě a jejich překlady

Také známou jako očistec.
Auch bekannt als Fegefeuer.
Úžasnou orlí mlhovinu známou pro své pilíře stvoření místo zrodu hvězd.
Den großartigen Adlernebel, bekannt als"Säulen der Schöpfung", ist ein Geburtsort für Sterne.
Bekannte ( známá , známe , přiznal )
Požádala jsem jednu známou o adresu.
Ich bat eine Bekannte um eine Adresse.
Vy jste jako první identifikoval biogenní zbraň známou jako zanícení.
Sie identifizierten als Erster die als Quickening bekannte Waffe.
Jiné příklady vět
Lidé se známou přecitlivělostí na tylvalosin tartrát by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Tylvalosintartrat sollten jeden Kontakt mit dem Arzneimittel vermeiden.
Lidé se známou přecitlivělostí na chinolony by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Chinolonen sollten jeglichen Kontakt mit dem Produkt vermeiden.
Pokud se podíváte doleva uvidíte naši známou ulici new york city.
Und zu Ihrer Linken sehen Sie unsere berühmte New-York-City-Straße.
Lidé se známou přecitlivělostí na chinolony by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Chinolonen sollten jeglichen Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.
Lidé se známou přecitlivělostí na valnemulin musí podávat přípravek obezřetně.
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Valnemulin sollten das Tierarzneimittel mit Vorsicht anwenden.
Tak použijte jejich poslední známou pozici spočítejte to.
Dann verwenden Sie die letzte bekannte Position. Raten Sie.
Omílal známou historku o vousatém vražedném kovbojovi.
Er spann ein allzu vertrautes Garn um einen bärtigen Cowboy Killer.
Nepoužívat u psů se známou přecitlivělostí na chinolony.
Nicht bei Hunden mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Chinolonen einsetzen.
Vystopovali jsme pierceovu poslední známou adresu.
Wir haben Pierces letzte bekannte Adresse ermittelt.
Osoby se známou přecitlivělostí na chinolony by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem.
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Chinolonen sollten jeden Kontakt mit dem Präparat vermeiden.
Enterprise se vrací na poslední známou polohu pohřešovaného raketoplánu.
Wir fliegen den letzten bekannten Aufenthaltsort des Shuttles an.
Pošli mi jeho poslední známou polohu.
Schick mir seine letzten bekannte Aufenthaltsorte.
Řekl že jde o známou příčinu vzniku rakoviny konkrétně leukémie.
Er sagte, es ist bekannt dafür, Krebs zu erregen, besonders Leukämie.
Pacienti se známou alergií nebo hypersenzitivitou na myší proteiny.
Patienten mit bekannten Allergien oder Überempfindlichkeiten gegenüber Mausproteinen.
Pane počítač udává že červí díra opouští nám známou síť bran.
Der Computer zeigt an, daß das Wurmloch. das uns bekannte Stargate-Netz verläßt.
Nepoužívat u psů se známou přecitlivělostí na chinolony.
Nicht bei Hunden mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Chinolonen anwenden.
Zaokrouhlit nahoru taktický tým sledovat breakout na její poslední známou adresu.
Stellt ein taktisches Team zusammen und geht zu ihrer letzten bekannten Adresse.
Osoby se známou přecitlivělostí na chinolony by se měly vyhnout kontaktu s přípravkem.
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Chinolonen sollten den Kontakt mit dem Präparat vermeiden.
Doktoři říkají že náš muž trpí poruchou známou jako objektivní projekce.
Die Ärzte sagen, unser Mann leidet an einer Erkrankung bekannt als objektive Transferenz.
Poslyš jsem teď s naší známou.
Hören Sie, ich bin bei unserer Bekannten.
Vaše žena trpí neurobehaviorální poruchou známou jakoklüver-bucy syndrom.
Ihre Frau leidet an einer neurologischen Erkrankung bekannt als Klüver-Bucy-Syndrom.
Přípravek PREZISTA by měl být používán s opatrností u pacientů se známou alergií na sulfonamidy.
PREZISTA sollte bei Patienten mit bekannter Sulfonamidallergie mit Vorsicht angewendet werden.
Známou anamnézou intrakraniálního onemocnění neoplazma arteriovenózní malformace.
Anamnestisch bekannter intrakranieller Erkrankung Neoplasma, arteriovenöse Malformation.
Míříme na jejich poslední známou pozici.
Wir gehen zu den letzten bekannten Koordinaten.
Turritopsis dohrnii pro moderní vědu známou jako nesmrtelná medúza.
Turritopsis Dohrnii, der modernen Wissenschaft als die unsterbliche Qualle bekannt.
Osoby se známou přecitlivělostí na fluoxetin by se měly vyhýbat kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Fluoxetin sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Výsledek: 257, Čas: 0.0708

Viz také


známou jako
bekannt als auch als kennt sie als tarul-etek
známou tvář
bekanntes gesicht ein vertrautes gesicht ein bekanntest gesicht
vidím známou tvář
bekanntes gesicht zu sehen ein bekanntest gesicht zu sehen
poslední známou pozici
dem letzten bekannten aufenthaltsort die letzte bekannte position letzten bekannten position

"Známou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc