ZNĚNÍ SMĚRNICE DO NĚMČINY

Překlad Znění Směrnice do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.1122

fassung der richtlinie (49) der fassung der richtlinie (37) geändert durch die richtlinie (77) dem text der richtlinie (2) der wortlaut der richtlinie (4) richtlinie 2001/19/EG (3) fassungen der richtlinie (10)

Příklady použití Znění Směrnice ve větě a jejich překlady

Fassung der richtlinie
V řeckém znění směrnice.
In der griechischen Fassung der Richtlinie.
V anglickém znění směrnice.
In der englischen Fassung der Richtlinie.
Der fassung der richtlinie
Směrnice 89/665 ve znění směrnice 2007/66.
Der Richtlinie 89/665 in der Fassung der Richtlinie 2007/66.
Ve znění směrnice2002/73/ES úř. věst. l 269s. 15; zvl. vyd. 05/04s. 252.
in der Fassung der Richtlinie 2002/73/EG ABl. L 269, S. 15.
Geändert durch die richtlinie
L 126 26.5.2000s. ve znění směrnice 2000/28 ES úř.
L 216 vom 26.5.2000, S. 1, geändert durch die Richtlinie 2000/28/ EG ABl.
S ohledem na směrnici komise86/109/EHS[] ve znění směrnice89/424/EHS[] zejména na článek uvedené směrnice.
Gestützt auf die Richtlinie 86/109/EWG der Kommission(3), geändert durch die Richtlinie 89/424/EWG(4), insbesondere auf Artikel 3.
Der wortlaut der richtlinie
Znění směrnice 1999/44 se od znění této tiskové zprávy liší což opět ukazuje že směrnice 1999/44 nesporně hodlala zavést rovněž bezplatnou výměnu zboží 55.
Der Wortlaut der Richtlinie 1999/44 unterscheidet sich vom Wortlaut dieser Erklärung, was ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Richtlinie 1999/44 eindeutig auch die Unentgeltlichkeit der Ersatzlieferung einführen sollte 55.
Znění směrnice97/23/ES v islandském norském jazyce která tvoří přílohu odpovídajících jazykových verzí tohoto rozhodnutí jsou platná.
Der Wortlaut der Richtlinie 97/23/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der den jeweiligen Sprachfassungen dieses Beschlusses beigefügt ist, ist verbindlich.
Der text der richtlinie
Ponechává znění směrnice příliš velkou volnost.
Lässt der Text der Richtlinie zuviel Spielraum offen?
Znění směrnice zcela jasně říká že místní orgány nejsou povinny přijímat neúčinná krátkodobá opatření jako jsou například blokády silnic.
Der Text der Richtlinie stellt es ausdrücklich heraus, dass es für die Kommunen keine Pflicht zur Ergreifung ineffektiver kurzfristiger Maßnahmen wie z. B. Straßensperrungen gibt.
Jiné příklady vět
Parlament do znění směrnice začlenil mnoho dalších významných bodů.
Das Parlament hat zahlreiche weitere wichtige Punkte in den Text der Richtlinie eingearbeitet.
Směrnicí94/39/ES[] ve znění směrnice95/9/ES[] přijala komise seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy.
Durch die Richtlinie 94/39/EG(3), geändert durch die Richtlinie 95/9/EG(4), hat die Kommission ein Verzeichnis der Verwendungen von Futtermitteln für besondere Ernährungszwecke verabschiedet.
V italském znění směrnice se slova alimenti per animali nahrazují slovem mangimi.
In der italienischen Fassung der Richtlinie wird die Bezeichnung»alimenti per animali" durch»mangimi" ersetzt.
V německém znění směrnice nesprávně označen jako čtrnáctý bod odůvodnění protože skutečný čtrnáctý bod odůvodnění ke komitologii v německém znění chybí.
In der deutschen Fassung der Richtlinie fälschlich als 14. Erwägungsgrund bezeichnet, da der tatsächliche 14. Erwägungsgrund zur Komitologie in der deutschen Fassung fehlt.
S ohledem na směrnici83/129/EHS[] ve znění směrnice85/444/EHS[] zejména na článek uvedené směrnice.
Gestützt auf die Richtlinie 83/129/EWG(1), geändert durch die Richtlinie 85/444/EWG(2), insbesondere auf Artikel 2.
Směrnice70/220/EHS ve znění směrnice2002/80/ES zavedla také zvláštní požadavky na ES schvalování typu náhradních katalyzátorů.
Durch die Richtlinie 70/220/EWG, in der Fassung der Richtlinie 2002/80/EG, wurden besondere Bestimmungen für die EG-Typgenehmigung von Austauschkatalysatoren eingeführt.
Společenství oznámilo návrh směrnice komise světové obchodní organizaci obdržené připomínky byly zohledněny při přípravě konečného znění směrnice.
Die Gemeinschaft hat den Richtlinienentwurf der Kommission der Welthandelsorganisation notifiziert und die eingegangenen Bemerkungen bei der endgültigen Fassung der Richtlinie berücksichtigt.
Výslovné odkazy na úmysl odchýlit se od marpol 73/78 nejsou naopak ve znění směrnice 2005/35 patrné.
Ausdrückliche Hinweise für eine gewollte Abweichung von Marpol 73/78 sind im Text der Richtlinie 2005/35 dagegen nicht ersichtlich.
Směrnice ve znění směrnice evropského parlamentu rady2003/65/ES úř. věst. l 230 16.9.2003.
L 358 vom 18.12.1986, S. 1. Geändert durch die Richtlinie 2003/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ABl. L 230.
Mezitím se na schvalování typu ostatních kategorií vozidel použije článek 10 směrnice70/156/EHS ve znění směrnice87/403/EHS.
Bis dahin gelten für Fahrzeug-Typgenehmigungen der anderen Klassen die Bestimmungen von Artikel 10 der Richtlinie 70/156/EWG, in der Fassung der Richtlinie 87/403/EEG 4.
Komise oznámila návrh směrnice světové obchodní organizaci obdržené připomínky byly zohledněny při přípravě konečného znění směrnice.
Die Kommission hat den Entwurf dieser Richtlinie der Welthandelsorganisation notifiziert und die eingegangenen Bemerkungen bei der endgültigen Fassung der Richtlinie berücksichtigt.
S ohledem na směrnici rady96/98/ES o námořním zařízení[] ve znění směrnice komise98/85/ES.
Gestützt auf die Richtlinie 96/98/EG des Rates vom 20. Dezember 1996, über Schiffsausrüstung(2), geändert durch die Richtlinie 98/85/EG der Kommission3.
Komise oznámila návrh této směrnice světové obchodní organizaci připomínky které obdržela byly zohledněny při přípravě konečného znění směrnice.
Die Kommission hat den Entwurf dieser Richtlinie der Welthandelsorganisation notifiziert und die eingegangenen Bemerkungen bei der endgültigen Fassung der Richtlinie berücksichtigt.
S ohledem na směrnici rady90/684/EHS ze dne 21. prosince 1990 o podpoře stavby lodí[] ve znění směrnice rady92/68/EHS.
Gestützt auf die Richtlinie 90/684/EWG des Rates vom 21. Dezember 1990 über Beihilfen für den Schiffbau[1] in der fassung der richtlinie 92/68/EWG 2.
Znění směrnice2002/34/ES v islandském norském jazyce která mají být zveřejněna v dodatku EHP úředního věstníku evropských společenství jsou platná.
Der Wortlaut der Richtlinie 2002/34/EG in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbindlich.
Společenství oznámilo návrh směrnice komise světové obchodní organizaci připomínky které obdrželo byly zohledněny při přípravě konečného znění směrnice.
Die Gemeinschaft hat den Richtlinienentwurf der Welthandelsorganisation notifiziert und die eingegangenen Bemerkungen bei der endgültigen Fassung der Richtlinie berücksichtigt.
Mezitím se na schvalování typu ostatních kategorií vozidel vztahuje článek 10 směrnice70/156/EHS ve znění směrnice87/403/EHS.
Bis dahin gilt für Fahrzeug-Typgenehmigungen der anderen Klassen Artikel 10 der Richtlinie 70/156/EWG, in der Fassung der Richtlinie 87/403/EWG.
Do tohoto dne se požadavky na vybavení vozidel kategorie M1 bezpečnostními pásy řídí přílohou XV směrnice77/541/EHS ve znění směrnice96/36/ES.
Bis zu diesem Zeitpunkt gelten für die Ausstattung von Fahrzeugen der Klasse M1 mit Sitzgurten die Vorschriften von Anhang XV der Richtlinie 77/541/EWG, in der Fassung der Richtlinie 96/36/EG.
Společenství oznámilo návrh směrnice komise světové obchodní organizaci obdržené připomínky byly zohledněny při přípravě konečného znění směrnice.
Die Gemeinschaft hat den Richtlinienentwurf der Welthandelsorganisation notifiziert und die eingegangenen Bemerkungen bei der endgültigen Fassung der Richtlinie berücksichtigt.
Službami informační společnosti služby ve smyslu čl. odst. směrnice98/34/ES ve znění směrnice98/48/ES;
Dienste der Informationsgesellschaft" Dienste im Sinne von Artikel 1 Nummer 2 der Richtlinie 98/34/EG in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG;

Výsledek: 259, Čas: 0.1122

Viz také


znění této směrnice
der fassung der vorliegenden richtlinie fassung dieser richtlinie durch diese richtlinie geänderten fassung
ve znění směrnice
in der fassung der richtlinie geändert durch die richtlinie in der durch die richtlinie
konečného znění směrnice
der endgültigen fassung der richtlinie der endfassung der richtlinie
přepracované znění směrnice
neufassung der richtlinie eine richtlinienänderung
znění nařízení
geändert durch die verordnung fassung der verordnung wortlaut der verordnung
znění dohody
wortlaut des abkommens der wortlaut des übereinkommens text des abkommens
znění rozhodnutí
geändert durch die entscheidung wortlaut der entscheidung fassung der entscheidung wortlaut des beschlusses
platném znění
jeweils geltenden fassung geänderten fassung
tato směrnice
diese richtlinie vorliegende richtlinie
směrnice rady
richtlinie des rates
uvedené směrnice
genannten richtlinie dieser richtlinie der vorgenannten richtlinie

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc