ZPRÁVAMI DO NĚMČINY

Překlad Zprávami do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 264, Čas: 0.0665

Příklady použití Zprávami ve větě a jejich překlady

Berichten ( zpráv , hlášení , hlásí )
Mnoho bylo dnes v souvislosti s těmito zprávami řečeno o kategorii přechodových regionů.
Im Zusammenhang mit diesen Berichten wurde heute viel über die Kategorie der Zwischenregionen gesagt.
Zprávami správních nebo řídících orgánů fúzujících společností uvedenými v článku;
Den in Artikel 9 genannten Berichten der Verwaltungs- oder Leitungsorgane der sich verschmelzenden Gesellschaften;
Neuigkeiten ( zprávy , novinky , novinu )
Chrání své dítě před špatnými zprávami se kterými stejně nemůže nic udělat.
Sie schützt ihr Kind vor schlechten Neuigkeiten, gegen die sie nichts tun kann.
Dobrými zprávami že.
Gute Neuigkeiten, oder?
Policejní okruh je zaplněný zprávami o střelbě na okrsku.
Der Polizeifunk ist voll mit Meldungen über Schießereien auf dem Revier.
Mluví váš komentátor jonathan matthias s dalšími zprávami.
Hier ist Kommentator Jonathan Matthias mit weiteren Meldungen.
Den začal dobrými zprávami ale večer byl náš život v troskách.
Er begann mit einer guten Nachricht. Am Abend lag unser Leben in Trümmern.
Doufám že se vrátím s dobrými zprávami.
Hoffentlich bringe ich gute Nachricht.
Jiné příklady vět
Chráníme lidi před zprávami které nejsou připraveni si vyslechnout.
Wir schützen die Menschheit vor Nachrichten, die Sie noch nicht bereit sind zu hören.
Slezete ze svého koně vrátíte se do winchesteru se zprávami.
Ihr werdet absteigen, nach Winchester laufen und berichten.
Takovýto vývoj nelze vyvážit pozitivními zprávami z hospodářské sféry.
Solche Entwicklungen können nicht durch positive Nachrichten aus dem Bereich der Wirtschaft ausgeglichen werden.
S jinými zprávami.
Mit anderen Nachrichten.
Ve srovnání s předchozími zprávami je to zásadní změna.
Das ist eine entscheidende Veränderung im Vergleich zu früheren Berichten.
Řekl jste že soudci zabíjejí svými rozhodnutími poldové zprávami.
Sie sagten Mal: Richter töten durch Entscheidungen, Polizisten durch Berichte.
Prosím řekni mi že voláš s dobrými zprávami.
Sagen Sie mir bitte, dass Sie mit guten Neuigkeiten anrufen.
Co v komisi děláte s těmito zprávami členských států.
Was unternehmen Sie in der Kommission mit diesen Berichten aus den Mitgliedstaaten?
Špatnými zprávami to začíná.
Nichts erhitzt einen so wie schlechte Nachrichten.
Zabezpečení zajištění důvěrnosti při zacházení s elektronickými hlášeními zprávami.
Sichere und vertrauliche Verarbeitung elektronischer Meldungen und Mitteilungen.
Milí posluchači slyšte hlas jeruzaléma... s důležitými zprávami.
Liebe Zuhörer, Hier ist die Stimme Jerusalems... mit wichtigen Neuigkeiten.
Zprávami stanovenými v čl. odst. tohoto nařízení.
Die in Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Berichte.
Claire našla láhev-- tu se zprávami uvnitř.
Claire hat die Flasche gefunden-- die mit den ganzen Nachrichten drin.
Zprávami uvedenými v článku 10.
Den in Artikel 10 genannten Berichten.
Obě zprávy jsou velmi dobrými zprávami.
Deshalb sind beide sehr gute Berichte.
Nepřekypuješ ty samými dobrými zprávami.
Du platzt ja vor guten Neuigkeiten.
Vrátím se s dobrými zprávami.
Ich komme mit guten Nachrichten zurück!
Vážený pane komisaři začněme dobrými zprávami.
Herr Kommissar, fangen wir mit der guten Nachricht an.
Drby jsou zprávami.
Klatsch sind Neuigkeiten.
Aspoň jsi mě mohl varovat dřív než mě začala bombardovat naštvanými zprávami.
Du hättest mich wenigstens warnen können, bevor ich mit bösen Nachrichten zugebombt werde.
Pomluvy jsou zprávami.
Gerüchte sind Neuigkeiten.
Paní předsedající dovolte abych začala dobrými zprávami.
Frau Präsidentin! Beginnen wir mit den guten Nachrichten.

Výsledek: 264, Čas: 0.0665

Viz také


s dobrými zprávami
mit guten nachrichten mit guten neuigkeiten mit ganz tollen neuigkeiten

"Zprávami" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc