ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY DO NĚMČINY

Překlad Zvláštní Podmínky do Němčiny

Výsledek: 261, Čas: 0.1394

sondervorschriften (12) besonderen bedingungen (53) besonderen voraussetzungen (14) spezifischen bedingungen (14) besonderen bestimmungen (6) besonderen versicherungsbedingungen (4) besonderen anforderungen (3) besonderen gegebenheiten (3) besondere bedingungen (40) besondere voraussetzungen (6) besonderer bedingungen (3) spezifische bedingungen (3)

Příklady použití Zvláštní Podmínky ve větě a jejich překlady

Zvláštní podmínky podle odstavce zahrnují zejména tyto body.
Die in Absatz 2 genannten besonderen Bedingungen schließen insbesondere folgendes ein.
Zvláštní podmínky podle odstavce obsahují zejména tyto body.
Die in Absatz 2 genannten besonderen Bedingungen schließen insbesondere folgendes ein.
Besonderen anforderungen
Neotevřená lahvička tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Dieses Arzneimittel erfordert keine besonderen Anforderungen an die Lagerung.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Dieses Arzneimittel erfordert keine besonderen Anforderungen an die Lagerung.
Besondere voraussetzungen
Zvláštní podmínky pro uplatňování nároku na celní kvóty pro některá vína.
Besondere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Zollkontingente für bestimmte Weine.
Zvláštní podmínky pro určité druhy majetku.
Besondere Voraussetzungen für bestimmte Gegenstände.
Die besonderen bedingungen
Zvláštní podmínky podle odst. písm. b zahrnují zejména tyto body.
Die besonderen Bedingungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b umfassen insbesondere folgenden Punkte.
Zvláštní podmínky podle odst. písm. b zahrnují zejména tyto body.
Die besonderen Bedingungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b umfassen insbesondere folgende Punkte.
Jiné příklady vět
Zvláštní podmínky stanovené v povolení budou dodržovány.
Die in der Bewilligung festgelegten besonderen Voraussetzungen erfuellt werden.
Zvláštní podmínky podle odstavce obsahují zvláště tyto body.
Die in Absatz 2 genannten besonderen Bedingungen schließen insbesondere folgendes ein.
Rada může k takovému zmocnění připojit zvláštní podmínky.
Der Rat kann diese Ermächtigung gegebenenfalls mit besonderen Bedingungen verbinden.
Existují pracoviště kde jsou zvláštní podmínky vyžadující nošení zvláštních typů chráničů sluchu.
Es gibt Arbeitsplätze mit besonderen Gegebenheiten, die das Tragen besonderer Gehörschutzarten erforderlich machen.
Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Keine besonderen Anforderungen an die Lagerung.
Zvláštní podmínky spojené ze schvalováním podpory.
Besondere Bedingungen, an die die Genehmigung einer Beihilfe geknüpft wird.
Zvláštní podmínky mohou být uplatněny u.
Besondere Bedingungen können Anwendung finden bei.
Zvláštní podmínky pro přijetí akcií ke kotování.
Besondere Bedingungen für die Zulassung von Aktien.
Zvláštní podmínky pro přijetí ke kotování dluhových cenných papírů vydaných podnikem.
Besondere Bedingungen für die Zulassung von Schuldverschreibungen, die von einem Unternehmen begeben werden.
III. zvláštní podmínky.
III. Besondere Bedingungen.
Platnost zvláštní podmínky pro povolení potvrzení.
Gültigkeit der Genehmigungen und Bescheinigungen und besondere Bedingungen.
Je nutno stanovit zvláštní podmínky pro poskytování prémií.
Ferner empfiehlt es sich, die besonderen Voraussetzungen für die Prämiengewährung festzulegen.
Zvláštní podmínky uvedené v odst. písm. b zahrnují zejména tyto body.
Die besonderen Bedingungen gemäß Absatz 1 Buchstabe b umfassen insbesondere folgende Punkte.
Popřípadě jakékoliv zvláštní podmínky které mají být při použití dodržovány;
Gegebenenfalls mit einer Angabe der besonderen Bedingungen, die bei ihrer Verwendung zu beachten sind;
Zvláštní podmínky podle odstavce obsahují zvláště tyto body.
Die besonderen Bedingungen in Absatz 1 enthalten insbesondere folgende Punkte.
Zvláštní podmínky.
BESONDERE VORAUSSETZUNGEN.
Zvláštní podmínky dovozu živých mlžů pro každou z třetích zemí.
Für jedes Drittland die besonderen Bedingungen für die Einfuhr von lebenden Muscheln.
Rovněž je připojen případný doklad obsahující zvláštní podmínky pro tuto smlouvu.
Gegebenenfalls wird auch ein Dokument mit den Besonderen Bestimmungen für den Auftrag beigefügt.
Zvláštní podmínky nabídkového řízení název adresy příslušných intervenčních agentur.
Die besonderen Bedingungen der Ausschreibung sowie Name und Anschrift der betreffenden Interventionsstellen.
Popřípadě zvláštní podmínky omezující převoditelnost akcií;
Gegebenenfalls die besonderen Bedingungen, welche die Übertragung der Aktien beschränken;
Zvláštní podmínky v případě nákupu prostřednictvím nabídkového řízení.
Sonderbedingungen für den Ankauf im Rahmen einer Ausschreibung.
Zvláštní podmínky.
Spezielle Bedingungen.

Výsledek: 261, Čas: 0.1394

Viz také


zvláštní podmínky které
sonderbedingungen die besonderen bestimmungen , die besonderen voraussetzungen , die
žádné zvláštní podmínky uchovávání
keine besonderen lagerungsbedingungen erforderlich keine besonderen lagerbedingungen keine besonderen aufbewahrungsbedingungen erforderlich keine besonderen lagerungshinweise erforderlich keine besonderen lagerungsbedinungen erforderlich
zvláštní podmínky pro uchovávání
besonderen lagerungsbedingungen erforderlich besonderen anforderungen an die lagerung besonderen lagerungshinweise besonderen lagerbedingungen erforderlich
zvláštní podmínky uvedené v článku
in artikel 1 genannten sondervorschriften die in artikel 2 genannten sonderbedingungen

"Zvláštní podmínky" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc