ARE YOU SURE DO ČEŠTINY

Co je are you sure do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4601, Čas: 0.1251

Anglický-český slovník

Příklady použití Are You Sure ve větě a jejich překlady

Chris, are you sure he's dead?
Chrisi, jsi si jistý, že je mrtvý?
Hey, are you sure you don't want a drink?
Hej, určitě nechceš drink?
Charlie, are you sure you're okay?
Charlie, jsi si jistý, že jsi v pořádku?
Jerry, are you sure this is our table?
Jerry, jseš si jistý, že je to náš stůl?
Archie, are you sure that computer's working?
Archie, určitě ten počítač funguje?
Are you sure you know how to read?
Víš určitě, že umíš číst?
No problem, but are you sure you can trust aiden?
Jistě, ale víš jistě, že můžeš aidenovi věřit?
Really? are you sure it's england?
Opravdu, jseš si jistý, že je to anglie?
Are you sure that it's your sister?
Jsi si jistý, že je to tvoje sestra?
Are you sure it wasn't a misunderstanding?
Víš určitě, že to nebylo nedorozumění?
Are you sure he has a problem?
Víš jistě, že má problém?
Eyal, are you sure i should be here?
Eyali, jsi si jistý, že bych tady měla být?
Are you sure it isn't white holland's gin?
Určitě to není whiteholland's gin?
Peter, are you sure this is what you want? yeah.
Petere, jseš si jistý, že tohle je to, co chceš?
Are you sure it's good?
Víš určitě, že je dobré?
Joey, are you sure that's not astral projecting?
Joey, jseš si jistý, že to není astrální projekce?
And, um, are you sure you didn't kill crock?
A, um, určitě jste crocka nezabil?
Are you sure that is tango two?
Cože? jsi si jistý, že je to tango dvě?
Are you sure it's the right-.
Víš jistě, že je to správná--.
Are you sure he's OK?
Jsi si jistej, že je v pořádku?
Uncle isak, are you sure his grace can't come and get us?
Strýčku izáku, určitě si pro nás jeho milost nemůže přijít?
Are you sure she's gonna make it?
Jseš si jistý, že to zvládne?
Now, are you sure you want to do this?
A víš jistě, že to chceš udělat?
But are you sure we're ready?
Ale víš určitě, že jsme připravení?
Are you sure he's been dead four days, ducky?
Jsi si jistý, že byl čtyři dny mrtvý, ducky?
Are you sure you want that one?- yes.
Jseš si jistej, že chceš tenhle?
Jeremy, are you sure you're ready?
Jeremy, jsi si jistej, že jsi připravenej?
Are you sure you can't come home?
Určitě nemůžeš jít domů?
Are you sure rashard is gonna be here?
Víš určitě, že tady rashard bude?

Výsledek: 4601, Čas: 0.1251

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc