DIVERSITY DO ČEŠTINY

Co je diversity do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 430, Čas: 0.0467

Příklady použití Diversity ve větě a jejich překlady

Material diversity through standard granulates.
Rozmanitost materialu vlivem použití standardních granulátů.
Be mindful of ge's supplier diversity program when choosing suppliers.
Při výběru dodavatelů mějte na paměti program pro různorodost dodavatelů společnosti GE.
Genetic diversity and the number of species decline.
Genetická rozmanitost a počet druhů klesají.
Diversity breeds creativity and innovation; it is instrumental to our business success.
Rozmanitost plodí kreativitu a inovace a je nápomocná našemu obchodnímu úspěchu.

However, diversity has seldom been studied from the perspective of risk assessment.
Různorodost však byla jen zřídkakdy posuzována z hlediska hodnocení rizik.
At diversity today we believe it's very easy to be a hero.
Při dnešní odlišnosti se domníváme, že je velice snadné být hrdinou.
Well, there's not a lot of... diversity at lawndale.
No, na lawndale není moc... odlišnosti.
Crop diversity and local varieties ensure food safety.
Rozmanitost plodin a místní odrůdy zajišťují bezpečnost potravin.
I didn't know diversity could be so gorgeous.
Nevěděla jsem, že různorodost může být tak nádherná.
Infinite diversity in infinite combination".
Nekonečná pestrost v nekonečných kombinacích".
Well, i believe in diversity on my staff.
Věřím v různorodost personálu.
Biological diversity and biosafety( vote).
Biologická rozmanitost a bezpečnost( hlasování).
How about you and me together doing asian diversity festival.
Co kdybychom společně udělali festival asijské diverzity.
Who are we fucking kidding? there's no diversity in minnesota.
V celé minnesotě není pestrost.
Wish everyday was diversity day.
Je den odlišnosti, jime, přál bych si, aby každý den byl den odlišnosti.
You call that diversity training?
Tomu vy říkáte kurz odlišnosti?
But diversity in a neighborhood is a good thing too.
Ale rozmanitost v sousedství je dobrá věc také.
Diversity and compatibility in the job market and in society are fundamental.
Rozdílnost a komplementárnost na trhu práce a ve společnosti jsou podstatné.
Diversity means new ideas and new markets.
Různorodost znamená nové nápady a nové trhy.
It also means that we must respect regional, cultural and linguistic diversity.
Také to znamená, že musíme respektovat regionální, kulturní a jazykovou rozmanitost.
It's important that this company celebrates its diversity.
Je důležité, aby tahle společnost oslavovala svou rozdílnost.
Other important factors for forming the group were ensuring gender balance and diversity.
Dalšími důležitými hledisky pro vytvoření týmů bylo zajištění genderové vyrovnanosti a rozmanitosti.
Diversity is the engine that drives this country.
Různorodost je hnacím motorem této země.
Tell me about diversity at TGS.
Řekni mi o různorodosti v TGS.
Diversity is a founding principle of europe.
Různorodost je základním principem evropy.
Ensure that all stakeholders value diversity.
Zajistit, aby si všechny zúčastněné strany cenily rozmanitosti.
A civilisation of human dignity, a continent of unity in diversity.
Jsme civilizace lidské důstojnosti, kontinent jednoty v rozmanitosti.
This region has always preserved its historical multicolour and diversity.
Náš region si vždy zachovával svou historickou mnohobarevnost a rozmanitost.
A coral reef rivals even a rainforest for its diversity of life.
Korálový útes soupeří svou rozmanitostí života s deštným pralesem.

Výsledek: 430, Čas: 0.0467

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "diversity"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc