DIVERSITY TRAINING DO ČEŠTINY

Co je "diversity training" do Češtiny

Výsledek: 2871, Čas: 0.1458

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků

training
výcvik trénink školení trénovat odborné přípravy

Příklady použití "Diversity Training" ve větě a jejich překlady

Well here i am thinking that you actually cared about diversity training, and you don't.
Dobře, takže myslím, že jste se opravdu postaral o kurz odlišnosti, a nepostaral.
You call that diversity training?
Tomu vy říkáte kurz odlišnosti?
Training, training, training.
Výcvik, výcvik, výcvik.
These training qualifications will bear the EIT label as a european mark of excellence, although the training qualification will aim to take account of the diversity of the higher education landscape in the european union.
Tyto odborné kvalifikace budou nést označení ETI jako evropské značky vynikající úrovně, přestože cílem odborné kvalifikace bude zohledňovat rozmanité prostředí vysokoškolského vzdělávání v evropské unii.
It focuses above all on raising awareness, especially among young people, and on training them in active european citizenship that is open to the world, respects cultural diversity and is based on shared values.
Zaměřuje se především na zvyšování uvědomění, zejména u mladých lidí, a na jejich vzdělávání k aktivnímu evropskému občanství, které je otevřeno světu, uznává kulturní rozmanitost a je založeno na společných hodnotách.
in order to address issues such as youth employment, training, workforce skills, health and diversity, responsible restructuring and local development, especially given the current
i k řešení takových otázek, jako je zaměstnanost mladých, odborná příprava, kvalifikace pracovní síly, zdraví a rozmanitost, odpovědná restrukturalizace a místní rozvoj, obzvláště v době současných
Developing information sharing, training and a sound knowledge of markets, improving the competitiveness and transnational distribution of audiovisual works worldwide, improving the circulation and exposure of audiovisual works worldwide, and increasing public demand for cultural diversity- all of this is covered in this programme.
Rozvoj sdílení informací, vzdělávání a solidní znalost trhů, zlepšování konkurenceschopnosti a nadnárodní distribuce audiovizuálních děl po celém světě, zlepšení způsobu šíření a informování o audiovizuálních dílech po celém světě a zvýšení poptávky veřejnosti po kulturní rozmanitosti- tím vším se tento program zabývá.
This can be done by artistic training at all stages of education, by deepening theoretical and practical knowledge of the diversity of europe and its many cultures.
Toho lze dosáhnout uměleckou výchovou na všech stupních vzdělávání tím, že se prohloubí teoretické a praktické znalosti rozmanitosti evropy a jejích mnoha kultur.
education and vocational training is to support the cultural diversity that is strikingly clear also from the composition of our languages.
vzdělávání a odborné přípravy má za cíl podporovat kulturní rozmanitost, která se výrazně projevuje i ve složení jazyků.
Discrimination, harassment and diversity ASSA ABLOY values and promotes diversity and gender balance.
Diskriminace, obtěžování a rozmanitost společnost ASSA ABLOY oceňuje a podporuje rozmanitost a rovnost žen a mužů.
Diversity poster child.
To dítě bude vzor různorodosti.
Diversity and management of diversity in the workplace are important issues in OSH today.
Rozmanitost a řízení rozmanitosti na pracovišti představují aktuální důležité otázky v oblasti BOZP.
God created this diversity.
Bůh stvořil tuto různorodost.
Material diversity through standard granulates.
Rozmanitost materialu vlivem použití standardních granulátů.
Diversity if undisturbed by major changes, leads to more diversity.
Rozmanitost, pokud ji nenaruší velké změny, vede ještě k větší rozmanitosti.
They talk approvingly of diversity, but welcome the eradication of diversity between nations.
Souhlasně hovoří o rozmanitosti, avšak vítají vymýcení různorodosti mezi národy.
The nine judicial training principles now constitute both the common base and the horizon uniting all the judicial schools of the european union, beyond the diversity of legal systems and the training modes of the judges and prosecutors in europe.
Devět principů justičního vzdělávání vytváří společný základ justičního vzdělávání, který je otevřen všem justičním vzdělávacím institucím evropské unie, nezávisle na odlišnostech jednotlivých právních systémů a způsobech a formách vzdělávání soudců a státních zástupců.
Certain... diversity requirements.
Jisté... požadavky odlišnosti.
There was unity in diversity.
Jednotná v rozmanitosti.
Infinite diversity... ln infinite combinations.
Nekonečná rozmanitost v nekonečnu kombinací.
Our major strength is diversity.
Naší hlavní silou je rozmanitost.
There is indeed unity in diversity.
V rozmanitosti je skutečně jednota.
Infinite diversity... in infinite combinations.
Nekonečná rozmanitost nekonečných kombinací.
Ensure that all stakeholders value diversity.
Zajistit, aby si všechny zúčastněné strany cenily rozmanitosti.
There is an illusion of diversity.
Je to iluze rozmanitosti.
And training- years of training.
A léta ... léta tréninku.
Training! do some training!
Pusť se do nějakého tréninku!

Výsledek: 2871, Čas: 0.1458

VIZ TAKÉ
SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM
Slovo od slova překladem
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ

"Diversity training" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc