DO YOU HAVE DO ČEŠTINY

Co je do you have do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 9303, Čas: 0.1608

Anglický-český slovník

Příklady použití Do You Have ve větě a jejich překlady

What rights do you have in relation to your data?
Jaká práva máte v souvislosti se svými údaji?
Why do you have to lie?
Proč musíš lhát?
Do you have or need recommendations for a potential consultant?
Máte či potřebujete doporučení na případného konzultanta?
Why do you have to be so stubborn?
Proč musíš být tak tvrdohlavej?
Oh, do you have a boyfriend?
Oh, ty máš přítele?
Do you have enough fuel for the flight?
Jestli máte dostatek paliva na celou dobu letu?
Do you have enough space left on your smart device to save the app?
Máte v zařízení dostatek volného místa pro uložení aplikace?
Why do you have to go and be reasonable?
Proč musíš jít a být přiměřené?
Mikael, do you have a woman?
Mikaeli, ty máš ženu?
How much longer do you have to do that?
Jak dlouho to musíš dělat?
What, do you have a better idea?
Co, ty máš lepší nápad?
Do you have our keys?
Máte naše klíče?
Do you have any suggestions for further measures to promote the availability of apprenticeships?
Máte nějaké návrhy dalších opatření na podporu dostupnosti učňovské přípravy?
Oh, why do you have to be that way, perry?
Oh, proč musíš být takový, perry?
Nothing, do you have to know every single detail about my life?
Nic, to musíš znát každičký detail z mého života?
Do you have anything against that?
Máte něco proti tomu?
Do you have all devices required to satisfy your customer's needs?
Máte všechny přístroje nezbytné k uspokojení potřeb vašich zákazníků?
Do you have that table of five?
Máš to pro ten pětičlenný stůl?
Lois, do you have a magnet in your head?
Lois, ty máš magnet v hlavě?- cože?
Why do you have to leave so late?
Proč musíš odcházet tak pozdě?
God, do you have to undermine everything that i do?
Kriste, to musíš podrývat všechno, co udělám?
I'm just curious, though-- what do you have against pete and erin?
Jenom jsem zvědavý, co máš proti petovi a erin?
Do you have debts?
Ty máš dluhy?
Do you have the heart?
Máš to srdce?
Do you have anything else for me?
Máte pro mě ještě něco?
What kinds of bullying? do you have a policy against bullying?
K jakým druhům šikany? – máte zásady proti šikaně?
Dexter, what do you have to do that's so important?
Dextere, co musíš dělat, že je to tak důležité?
Yeah, do you have to do this?
Jo, fakt to musíš dělat?
Do you have a slingshot?
Ty máš prak?
Do you have the account number?
Máš to číslo účtu?

Výsledek: 9303, Čas: 0.1608

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc