GENTLEMEN DO ČEŠTINY

Co je "gentlemen" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 9316, Čas: 0.1102

Klikněte na český překlad pro filtrování výsledků

Příklady použití "Gentlemen" ve větě a jejich překlady

And gentlemen, happy anniversary.
A pánové, šťastné výročí.
These two gentlemen are holding me against my will.
Tito dva gentlemani mě tu drží proti mé vůli.
Ladies and gentlemen, brothers and sisters, our beloved friend.
Dámy a pánové, bratři a sestry, náš milovaný přítel,
Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue. welcome. thank you for coming.
Dámy a pánově, děkuju, že jste přišli.
And now, gentlemen, the rules.
A teď, pánové, pravidla.
Gentlemen, this mission is too important for dick-waving.
Gentlemani, tato mise je důležitější než vaše problémy.
Can you, gentlemen, i could have help to find an easy prey.
Možná vy džentlmeni mi ho pomůžete najít.
And these gentlemen are alf, ted and joseph.
A tito gentlemani jsou alf, ted a joseph.
Ladies and gentlemen, hugo and i are old friends.
Dámy a pánové, hugo a já jsme staří přátelé.
Ladies and gentlemen, please... stu miley!-[ cheering, applause].
Dámy a pánově, stu miley!
Yes, ladies and gentlemen.
Ano, dámy a pánové.
These gentlemen... believe it's a sacred event.
Tito gentlemani... věří, že je to posvátná událost.
And once again, gentlemen, it was a pleasure doing business with you.
A ještě jednou, gentlemeni, bylo mi potěšením s vámi obchodovat.
Oh!- eww! we are gentlemen of harvard!
My jsme džentlmeni z harvardu!
Ladies and gentlemen i'm sorry, but due to circumstances beyond our control.
Dámy a pánově je mi líto vzhledem k okolnostem.
You, gentlemen, will go in with the boats and cut her out.
Vy, gentlemeni, poplujete s čluny a odříznete ji.
Three words, gentlemen:.
Tři slova, pánové:.
Women don't want gentlemen, they want bullies and thugs.
Ženy nechtějí gentlemany, chtějí surovce a násilníky.
Now, gentlemen, here is a truly distinguished old guardsman.
Teď, džentlmeni, tohle je opravdu významný starý gardista.
Ladies and gentlemen, the metropolitan police department proudly presents me.
Dámy a pánově, městská policie uvádí hrdě... mě.
I presume those two... gentlemen are your brothers?
Předpokládám, že tihle gentlemani jsou vašimi bratry?
These gentlemen are here because i called them.
Tihle pánově jsou tu, protože jsem jim zavolal.
I'm sorry, gentlemen, but the evidence is rudimentary.
Promiňte, gentlemani, ale důkaz je to základní.
Sir... so, gentlemen, what shall we begin with?
Pane... tak, džentlmeni, s čímpak začneme?
Three days, gentlemen.
Tři dny, pánové.
Have you stolen these gentlemen from massachusetts?
Ukradli jste ty pány z massachusetts?
Yeah, an agreement between two gentlemen who understand each other.
Jo, dohoda, mezi dvěma gentlemany, kteří si navzájem rozumí.
Now if you gentlemen have any more questions... speak to my lawyer.
Jestli máte vy gentlemeni další otázky... promluvte si s mým právníkem.
Sirrah, lead these gentlemen to my daughters.
Zmizte, následujte tyto pány k mým dcerám.
These two gentlemen will drive you straight to the airport.
Tito dva gentlemani tě odvezou přímo na letiště.

Výsledek: 9316, Čas: 0.1102

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM

S Synonyma "gentlemen"


husband
men
guys
lady
sir
missus
milady
masters
madam
senora
dudes
crew
lords
horseman
knight
mister
mr
gents
gent
ma'am
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc