I'M GUILTY DO ČEŠTINY

Co je i'm guilty do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 86, Čas: 0.1268

jsem vinen (34) jsem vinna (10) jsem vinný (9) jsem vinnen (5) jsem vinná (4)

Příklady použití I'm Guilty ve větě a jejich překlady

In my heart, i'm guilty of murder.
V mém srdci, jsem vinen z vraždy.
They think i'm guilty, you know, and i don't blame them. question:.
Myslí, že jsem vinnen a já je neobviňuji.
If i'm guilty?
Jestli jsem vinen?
I'm guilty of... everything.
Jsem vinnen z... ze všeho.

Now i'm guilty of.
Teď jsem vinná z.
Only if i'm guilty, agent denham, which i'm not.
Jen pokud jsem vinen. což nejsem.
I'm guilty, nate.
Jsem vinnen, nate.
Maybe i'm guilty of a lie of omission.
Možná jsem vinna z vyhýbání se lžím.
I'm guilty, robert!
Jsem vinen, roberte!
If you think i'm guilty, turn me over to laroche.
Jestli si myslíš, že jsem vinná, předhoď mě larochemu.
When i'm guilty, you want me to be innocent.
Když jsem vinen, chcete abych byl nevinný.
You see, their admiration is predicated on the assumption that i'm guilty.
Vidíte, jejich obdiv se zakládá na předpokladu, že jsem vinnen.
You guys think i'm guilty, right?
Myslíte si, že jsem vinna, správně?
They know i'm guilty.
Vědí, že jsem vinná.
Wait a minute, you guys don't really think i'm guilty?
Počkej chvilku. snad nevěříte tomu, že jsem vinný?
What, so i refuse to talk and that means i'm guilty?
Tak co, odmítám vypovídat a to znamená, že jsem vinnen?
They have already decided i'm guilty.
Už se rozhodli, že jsem vinný.
But i'm guilty too.
Taky jsem vinna.
Nothing says" i'm guilty" like an attempt to flee the country.
Nic neříká" jsem vinen" víc, než pokus uprchnout ze země.
He thinks i'm guilty.
Myslí si, že jsem vinna.
No, i'm guilty.
Ne, jsem vinen.
He does freeze my accounts, i'm guilty.
Zmrazil mi účet, jsem vinný.
This makes them certain that i'm guilty!
Toto je ujistilo, že jsem vinna.
How can you defend me if you think i'm guilty?
Můžeš mě obhajovat a myslet si, že jsem vinný?
You think i'm guilty. you want revenge.
Myslíte, že jsem vinen, a chcete se pomstít.
Course i'm guilty.
Samozřejmě, že jsem vinný.
I'm guilty as charged, sweetheart.
Jsem vinna v plném rozsahu, zlatíčko.
Master, i'm guilty.
Mistře, jsem vinen.
You think i'm guilty?
Myslíte si, že jsem vinný?
Because i'm guilty.
Protože jsem vinen.

Výsledek: 86, Čas: 0.1268

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


SYNONYMUM

S Synonyma "i'm guilty"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc