I DIDN'T KNOW DO ČEŠTINY

Co je i didn't know do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3437, Čas: 0.15

Anglický-český slovník

Příklady použití I Didn't Know ve větě a jejich překlady

Oh, rory, i didn't know you were here.
Oh, rory, nevěděl jsem, že jsi tady.
Nat, i didn't know kent was coming.
Nat, já nevěděl, že kent přijede.
But i didn't know you were a genius.
Ale nevěděl jsem, že jsi genius.
Gordy, i didn't know what else to do.
Gordy,...-... nevím, co mám dělat.
I didn't know it was therapy.
Promiň, já nevěděl, že je to terapie.
Peter, i didn't know you were a sailor.
Petere, nevěděl jsem, že jsi námořník.
Yes, i didn't know your m-.
Ano, neznal jsem tvojim-.
And when i didn't know if it if.
A když nevím, jestli to jestliže.
Oh. hi. yolanda, i didn't know you were here.
Ale ahoj, yolando, já nevěděl, že tu jsi.
Hey, daria, i didn't know you had a brother.
Hej, dario, nevěděl jsem, že máš bratra.
Jane, i didn't know you lived here.
Jane, nevěděl jsem, že bydlíš tady.
Why, jerry, i didn't know that you had an uncle here.
Jerry, nevím, žes bys tady měl strýčka.
Sorry, i didn't know he was infected.
Promiň, já nevěděl že byl infikovanej.
But i didn't know my story's beginning, nor realize my true potential,
Ale neznal jsem začátek svého příběhu, ani svůj pravý potenciál,
I didn't know it was gon' be so loud.
Netušil jsem, že to bude tak hlasitý!
I didn't know there was such a famine in morocco.
Netušil jsem, že je v maroku takový hladomor.
Well, i didn't know if you really wanted to do that.
No, nevím jestli to opravdu chceš dělat.
Yeah, i didn't know and now i do know.
Jo, nevěděl jsem a teď už vím.
Oh, i didn't know, please forgive me!
Oh, to jsem nevěděl, prosím promiň mi!
Well, i didn't know her.
No, neznal jsem ji.
All these years and i didn't know i had a son!
Všechny ty roky a já nevěděl, že mám syna!
But i didn't know he was such a fucking... boy.
Ale netušila jsem, že to je takovej zasranej práskač.
Claire, i didn't know you worked here.
Claire? nevěděl jsem, že tu pracujete.
Gee, i didn't know, mickey.
Jé, to jsem nevěděl, mickey.
I didn't know a bomb was in it.
Netušil jsem, že je v tom bomba.
I didn't know you when you were 13.
Neznal jsem tě, když ti bylo 13.
And i didn't know you weren't my aunt.
A já nevěděl, že ty nejsi moje teta.
My period started and i didn't know what to do.
Začal jsem menstruovat a nevím, co mám dělat.
I didn't know it was such a burden.
Netušila jsem, že je to taková zátěž ... co?
I didn't know that people didn't like working for me.
Netušil jsem, že pro mě lidi neradi pracují.

Výsledek: 3437, Čas: 0.15

VIZ TAKÉ

Viz také


"I didn't know" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc