I DON'T KNOW DO ČEŠTINY

Co je i don't know do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 27382, Čas: 0.1479

Anglický-český slovník

Příklady použití I Don't Know ve větě a jejich překlady

I don't know which heads i can use with visapure advanced.
Nevím, které hlavy mohu na přístroji visapure advanced používat.
I don't know, but, eric.
Nevím, ale, eriku.
But i don't know if kyle is good or bad for me.
Ale já nevím, jestli je pro mě kyle dobrý nebo špatný.
Well, i don't know, luke.
No, já nevím luku.
But i don't know her, lew.
Ale neznám ji, lew.
I don't know what walter promised you--.
Nevím, co vám walter slíbil.
I don't know, but it was this formula, and there was.
To nevím, ale byl tam tenhle vzorec a byl tam.
And i don't know what ryan is doing.
A nevím, co dělá ryan.
Well, i don't know, the, the candles and the music.
No, já nevím, ty svíčky a hudba.
And i don't know you until i get my money.
A neznám tě dokud mi nevrátíš moje peníze.
I don't know. i just park cars.
To nevím, jen parkuji auta.
I don't know, harold, but thank you.
Nevím, harolde, ale děkuju ti.
And, uh, i don't know what to do.
A, uh, já nevím, co dělat.
And i don't know his name-.
A neznám jeho jméno.
I don't know how your dad can stand her.
Nechápu, jak ji tvůj táta může vystát.
Oh, i don't know where she is.
Oh, netuším, kde je.
I don't know how the government could ever take you!
Nechápu, jak tě mohli vzít na vojnu!
Hillary, i don't know hillary.
Hillary, neznám hillary.
Oh, i don't know, stace.
Oh, já nevím, stace.
I don't know, but helen had to be warned.
To nevím, ale helen musela být varována.
Carolyn, i don't know if you remember me.
Carolyn, nevím, jestli si mě pamatujete.
But i don't know how to get him out.
Ale netuším, jak ho dostat ven.
I don't know, but they're alive!
To nevím, ale určitě jsou naživu!
I don't know how he does it, i really don't.
Nechápu, jak to dělá, opravdu ne.
I don't know if i'm gonna be able to fall asleep.
Ani nevím jestli budu schopný usnout.
I don't know his family.
Neznám jeho rodinu.
I don't know, he said he was your friend.
Nevím, říkal, že je váš přítel.
I don't know that i want to know.
Ani nevím jestli to chci vědět.
Oh, sandy, i don't know.
Oh, sandy, já nevím.

Výsledek: 27382, Čas: 0.1479

VIZ TAKÉ

Viz také


"I don't know" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc