I DON'T THINK DO ČEŠTINY

Co je i don't think do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 9379, Čas: 0.1445

Anglický-český slovník

Příklady použití I Don't Think ve větě a jejich překlady

I'm your mother, and i don't think you're ready.
Jsem tvoje matka a nemyslím, že jsi připravená.
Yeah, but i don't think she can, so.
Jo, ale nemyslím si, že může, takže.
No, i don't think it's witchcraft, mulder, or sorcery.
Ne, muldere, nemyslím, že je to čarodějnictví nebo čarování.
But i don't think you need send helen there.
Ale nemyslím, že helen tam musíte poslat.
Well, i don't think this is very funny.
No, já si nemyslím, že je to velmi vtipné.
And, no, i don't think you're crazy.
A ne, nemyslím si, že jsi šílená.
Yeah, i don't think bees hide.
Jo, já si nemyslím, že se včely skrývají.
Then, no, i don't think it's a good idea.
Pak ne, nemyslím si, že je to dobrý nápad.
I don't think i have ever seen you smile before.
Asi jsem tě nikdy neviděla se usmívat.
I don't think religion is dead.
Nemyslím, že je náboženství mrtvé.
I don't think i heard you right, sir.
Asi jsem se přeslechl, pane.
No, i don't think valium is the solution.
Ne, nemyslím si, valium, je řešením.
I don't think your life is a joke.
Nemyslím, že tvůj život je vtip.
And i don't think you're jewish.
A nemyslim si, že jsi žid.
And i don't think you're ready.
A já si nemyslím, že jsi připravená.
You know, i don't think you're dead from the neck up.
Víš, nemyslim si, že jsi mrtvej od krku nahoru.
I don't think i heard you correctly.
Asi jsem vás špatně slyšel.
I don't think you feel any pain.
Pochybuju, že nějakou cítíte.
Jerry lee, i don't think.
Jerry lee, nemyslím že.
I don't think he was flirting with you.
Nemyslím si, že by s tebou flirtoval.
But... i don't think you're a liar, mr. ogasawara.
Ale... já si nemyslím, že jsi lhář, ogasawaro.
Kira, i don't think you're hearing me.
Kiro, nezdá se mi, že bys mě poslouchala.
I don't think i have ever felt more beautiful.
Asi jsem se nikdy necítila krásnější.
I don't think breakfast is a good idea.
Nemyslím, že je snídaně dobrý nápad.
Leslie, i don't think this is a good idea.
Leslie, nemyslím si, že je to dobrý nápad.
But i don't think i ever will.
Ale nemyslim, že se to stane.
But i don't think there's a market for him in italy.
Ale já si nemyslím, že tam je trh pro něj v itálie.
I don't think we're fighting.
Nezdá se mi, že bychom se hádali.
And i don't think you know a lick about sports.".
A já si nemyslím, že víte, lízat o sportu.".

Výsledek: 9379, Čas: 0.1445

VIZ TAKÉ

Viz také


"I don't think" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc