I HAVE GOT DO ČEŠTINY

Co je i have got do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 11670, Čas: 0.2714

Anglický-český slovník

Příklady použití I Have Got ve větě a jejich překlady

But i have got beer- hannah!
Ale mám pivo. hannah!
I have got to go, it's jack.
Musím jít, to je jack.
So, now i have got your daughter and your wife.
Takže, teď mám vaší dceru a ženu.
And i have got two days to write it.
A já mám dva dny na to, abych ho napsal.
Katie, i have got a new task for you.
Katie, mám pro tebe nový úkol.
But for now i have got 41 people to bury.
Ale teď musím pohřbít 41 lidí.
I have got two eyes, alice.
Mám dvě oči, alice.
But i have got to do something.
Ale musím něco udělat.
Yeah, but i have got something else, and this is good.
Jo, ale mám tu něco jinýho a je to dobrý.
And i have got something big planned.
A já mám něco velikého v plánu.
I have got to be in boston tonight.
Večer musím být v bostonu.
Ah, captain, i have got your message, what's the problem?
Kapitáne. dostal jsem vaši zprávu. co se děje?
Well, i have got two theories.
No, mám dvě teorie.
Sir, i have got clean towels.
Pane, mám tu čisté ručníky.
But i have got a better one.
Ale já mám jeden lepší.
I have got to stop.
Já-- já musím zastavit.
I have got 300 guests.
Mám tu 300 hostů.
Tomorrow i have got mother's day with ellie.
Zítra mám den matek s ellie.
You see, i have got this letter in the post.
Víš, dostal jsem tenhle dopis.
Because i have got years to talk and talk.
Protože já mám na mluvení roky a roky.
Skyler, i have got to say your sister seeing me here-.
Skyler, musím říct, že to že mě tu tvoje sestra viděla.
And i have got you three.
A mám vás tři.
Marge, i have got some bad news to give you.
Marge, mám pro tebe nějaké špatné zprávy.
Kate, i have got something to tell you.
Kate? musím ti něco říct.
No, but i have got some comics and toys.
Ne, ale mám tu hračky a nějaké komiksy.
Well, you know, i have got really powerful pheromones.
No, víš, já mám opravdu silné feromony.
I have got a lead on the congo.
Dostal jsem vodítko na to kongo.
She's smart, but i have got to be smarter.
Je chytrá, ale já musím být chytřejší.
But i have got to get back to barracks.
Ale já musím zpátky do kasáren.
I have got two reasons to kill you.
Mám dva důvody tě zabít.

Výsledek: 11670, Čas: 0.2714

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I have got" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc