Překlad "i have seen" ve Český

S Synonyma

Výsledek: 4256, Čas: 0.0264

viděl jsem viděl už jsem viděl já jsem viděl vídám zažil jsem vím uvidím spatřil jsem vídal jsem vyděl jsem jsem uviděl neuvidím jsem vídala zahlédl jsem vyděla jsem spatřil potkávám jsem viděl jsou jsem spatřil

Příklady I Have Seen ve větě

I have seen Chloe at the beach.
Viděl jsem Chloe na pláži.
And I have seen his navel.
A viděl jeho pupek.

I have seen this knife before.
Ten nůž už jsem viděl.
But I have seen the future.
Ale já jsem viděl budoucnost.
No, but I have seen you around the neighborhood.
Ne, ale vídám tě poblíž, bydlíme blízko.
Look, I have seen war.
Podívejte, zažil jsem válku.
Let's just say I have seen what he's capable of.
Řekněme, že vím čeho je schopný.

A plan that I have seen and approved.
Plánu, který uvidím a schválím.
I have seen the angel.
Spatřil jsem anděla.".
I have seen him in my dreams.
Vídal jsem ho ve svých snech.
I have seen that fellow. he's good.
Vyděl jsem toho chlápka.
This morning... I have seen your photographed portrait.
Dnes ráno... jsem uviděl vaši fotografii.
But not until I have seen real proof.
Ale ne, dokud neuvidím skutečný důkaz.
I have seen you without clothes all your life.
Celý život jsem tě vídala bez šatů.
I have seen him in hong's house.
Zahlédl jsem ho v Hongově domě.
I have seen your grades. Get used to it.
Vyděla jsem tvoji úroveň, tak se s tím vyrovnej.
I have seen you before, near the temple.
Už jsem tě jednou spatřil, nedaleko chrámu.
I have seen patrols of soldiers all day.
Celý den potkávám vojenské hlídky.
The only people I have seen are Quark and Garak.
Jediní lidé, co jsem viděl jsou Quark a Garak.
And I have seen your strength.
A viděl jsem tvou sílu.
Look, I have seen things you wouldn't believe.
Podívejte, viděl sem věci, kterým byste nevěřili.
I have seen these two before.
Ty dva už jsem viděl.
Colonel Saito, I have seen and heard everything.
Plukovníku Saito, já jsem viděl a slyšel všechno.
I have seen ordinary scum like you every day.
Bídáky jako ty vídám každý den.
And I have seen it turn around.
A zažil jsem, jak se to obrátilo.
I have seen you playing with it.
Vím, že si s tím hraješ.
I will go with you as soon as I have seen my mother.
Půjdu s tebou jakmile uvidím matku.
I have seen the wrath of Aggedor.
Spatřil jsem hněv Aggedorův.
I have seen her hanging with Weston.
Vídal jsem ji s Westonem.
I have seen him with women.
Vyděl jsem ho se ženou.

Výsledek: 4256, Čas: 0.0264

PŘÍKLADY
Příklady
SYNONYMA
PŘEKLADY V OKOLÍ

"I have seen" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  Víc