I HAVE SEEN DO ČEŠTINY

Co je i have seen do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5082, Čas: 0.1673

Anglický-český slovník

Příklady použití I Have Seen ve větě a jejich překlady

I have seen him with liz.
Poslouchej viděl jsem ho s liz.
And i have seen your strength.
A viděl jsem tvou sílu.
Look, i have seen things you wouldn't believe.
Podívejte, viděl sem věci, kterým byste nevěřili.
No, but i have seen you other times.
Ne, ale už jsem tě viděl předtím.
And i have seen his navel.
A viděl jeho pupek.
I have seen chloe at the beach.
Viděl jsem chloe na pláži.
And i have seen it turn around.
A zažil jsem, jak se to obrátilo.
No, but i have seen you around.
Ne, ale už jsem vás viděl.
This is the damnedest thing i have seen in 50 years of broadcasting.
To je nejpodivnější věc, kterou jsem za 50 let komentování viděl.
Yeah, i have seen what you do.
Jo, viděl jsem, co děláš.
Look, i have seen war.
Podívejte, zažil jsem válku.
Let's just say i have seen what he's capable of.
Řekněme, že vím čeho je schopný.
But i have seen better.
Ale viděl jsem lepší.
I have seen these two before.
Ty dva už jsem viděl.
I think i have seen that movie.
Myslím, že jsem ten film viděl.
I have seen things, tina.
Zažil jsem věci, tino.
I have seen you playing with it.
Vím, že si s tím hraješ.
Well, i don't think i have seen you in my class before.
Nevzpomínám si, že bych vás viděl ve své třídě.
I have seen enough, abby.
Viděl jsem dost, abby.
I have seen you for a long time, you know?
Vídám tě už dlouho, víš?".
I think i have seen you around.
Myslím, že už jsem tě viděl.
I have seen evil.
Raoul, i have seen him.
Raoule, viděla jsem ho.
I have seen the" lohengrin".
Viděl jsem lohengrina.
I have seen this movie before.
Tenhle film už jsem viděl.
It's the nicest thing i have seen in years.
Je to ta nejhezčí věc, kterou jsem za poslední roky viděl.
I have seen how worried your mother has been about money of late.
Vím, jak se tvá matka obávala, že peníze přijdou pozdě.
I have seen it in soap operas all the time!
To vídám v seriálech pořád!
I have seen my best years.
Zažil jsem svý nejlepší léta.
I ride through the countryside every day; i have seen the uses of his power.
Jezdím krajinou každý den, vidím jak používá svoji sílu.

Výsledek: 5082, Čas: 0.1673

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I have seen" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc