I LOVE YOU DO ČEŠTINY

Co je i love you do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 6963, Čas: 0.1314

Anglický-český slovník

Příklady použití I Love You ve větě a jejich překlady

You know, i love you, son, but nate.
Víš, miluju tě, synu, ale nate.
Peyton, i love you, and i want us to be together forever.
Peyton, miluju tě... a chci, abysme spolu byli napořád.
Lily, i love you, but we're too old for this.
Lily, mám tě rád, ale na tohle jsme moc staří.
Carol, i love you, but let me tell you something.
Carol, mám tě rád, ale nech si něco vysvětlit.
I love you, sebastian.
Zbožňuju tě, sebastiane.
I'm judy, and i love you, mike.
Já jsem judy a miluju tě, mikeu.
But... i love you, and i hope.
Ale miluju tě a doufám.
But i love you, son, I.
Ale mám tě rád, synu,
I'm so happy. i love you, angie!
Mám takovou radost, zbožňuju tě, angie!
Sweetheart, i love you so much.
Zlatíčko, já tě mám strašně moc ráda.
Willow, i love you but... bye!
Willow, zbožňuju tě, ale ahoj.
Yes, i love you, peggy.
Ano, miluji tě peggy.
No, i love you more!
Ne, já tě mám radši!
And i love you and i miss you.
A mám tě rád a stejská se mi.
But i love you like your father did.
Ale miluju tě jako tvůj otec.
I love you, ultrawank.
Zbožňuju tě, ultrahoniči.
You know, i love you, but you're harsh.
Víš, mám tě ráda, ale jsi drsná.
I love you, and... i want to be with you.
Miluju tě a chci být s tebou.
I believe in you and i love you more than life.
Věřím v tebe a miluji tě víc než život.
Because you're my brother, and i love you.
Protože jsi můj bratr a mám tě rád.
God, i love you so fucking much.
Proboha, já tě mám tak rád.
Never" i love you" never" i will be true".
Nikdy" miluji vás", nikdy" budu věrný",
It's beautiful and i love you.
Je to krásné a mám tě rád.
I love you, but you gotta go.
Miluju tě, ale musíš jít.
And i love you, and i promise i will be safe and smart.
A mám tě ráda a slibuju, že budu opatrná a chytrá.
Oh, nell, i love you.
Nell, miluji tě.
You're my mom and i love you so much.
A já tě mám moc ráda.
I love you- i hate you.
Zbožňuju tě- nenávidím tě.
But i love you guys so i guess i will do it.
Ale miluju vás, takže hádám, že to udělám.
Mindy, i love you, but i can see your crack.
Mindy, mám tě ráda, ale vidím tvou čárku.

Výsledek: 6963, Čas: 0.1314

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc