I THINK THAT DO ČEŠTINY

Co je i think that do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 1561, Čas: 0.1678

Anglický-český slovník

Příklady použití I Think That ve větě a jejich překlady

And i think that it's something that amy wants, too.
A myslím, že je to něco, co amy chce taky.
Yes, i think that would have been really fun and romantic.
Ano, myslím, že by to bylo zábavné a romantické.
I think that many of them suffer in our countries.
Domnívám se, že mnoho z nich v našich zemích trpí.
I think that a single legislative instrument must be the answer.
Domnívám se, že odpovědí musí být jediný legislativní nástroj.
Well, i think that went pretty well.
No, myslím si, že to šlo docela dobře.
( NL) i think that everything has been said.
( NL) myslím, že vše bylo řečeno.
Well, i think that would be quite pleasant.
Nu, myslím si, že to by bylo velice příjemné.
I think that me and my friend are ready to go pro.
Myslím, že já a můj přítel jsme připraveni být profíky.
I think that the clue itself lies in that word--.
Myslím, že je to samo vodítko založené na tom slově.
And i think that his characteristic self-criticism could be a signpost for us.
Domnívám se, že jeho charakteristická sebekritika by pro nás mohla být vodítkem.
I think that guy works for our paper.
Myslím, že je to někdo z našich novin.
I think that the report should be accepted.
Domnívám se, že by zpráva měla být přijata.
I think that it's important--.
Myslím, že je důležité.
I think that was good advice.
Myslím si, že to byla dobrá rada.
Shit, i think that's my son.
Kurva, myslim, že to je můj syn.
I think that was clear.
Myslim, že to bylo jasný.
I think that is very positive.
Myslím si, že to je velmi pozitivní.
And i think that's a beautiful thing.
Protože jste ženy a podle mě to je něco krásného.
Well, i think that goes both ways.
Myslím, že je to velmi pravděpodobné.
I think that woman, resembles the women in india.
Myslím, že žena se podobá ženám v indii.
I think that it is impossible.
Domnívám se, že je to nemožné.
I think that rocks.
Well, i think that was a good day one.
No, podle mě to byl plodný první den.
I think that would be a grave mistake.
Domnívám se, že by to byla velká chyba.
I think that this one is me.
Myslím, že tohle jsem já.
I think that is a regrettable situation.
Myslím si, že to je politováníhodná situace.
I think that might catch on.
I think that was the first time we ever got rejected for anything.
Myslim, že to je poprvý, co nás kvůli něčemu odmítli.
Yeah, but i think that's what used to happen.
Jo, myslím, že se to stalo.
I think that will look really nice, mr.
Myslím, že je to velmi pěkné, pane reilly.

Výsledek: 1561, Čas: 0.1678

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"I think that" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc