I WILL TAKE DO ČEŠTINY

Co je i will take do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3113, Čas: 0.2807

Anglický-český slovník

Příklady použití I Will Take ve větě a jejich překlady

But i will take you home and give you supper.
Ale vezmu tě domů a dám ti večeři.
It's my ring and i will take it from you.
Je to můj prsten a vezmu si ho od vás.
Yes, i will take you.
Ano, vezmu tě.
And i will take these receivers and this.
A já si vezmu tyhle přijímače a tohle.
Yeah, i will take it in my office.
Jo, vezmu si to ve své kanceláři.
I will take you to the private elevator.
Vezmu vás soukromým výtahem.
Well, i will take the family.
No, já si vezmu rodinu.
And i will take the kids.
A vezmu si děti.
Yeah, i will take it to the lab.
Jo, vezmu to do laboratoře.
But i will take your soul.
Ale vezmu si tvoji duši.
In the spirit of friendship, i will take the horses to the river.
Ve jménu přátelství, vezmu koně k řece.
I will take the door.
Já si vezmu dveře.
I will take you there myself, just give me a week.
Sama tě tam odvezu. jen mi dej týden.
So i will take kirsten duty and you can.
Takže já si vezmu kirsten a ty můžeš.
I will take you home personally.
Osobně vás odvezu domů.
Mr. neville, i will take all three states... of your satisfaction into consideration.
Všechny tři tyto vaše stavy beru na vědomí, pane neville.
Yeah, i will take a scotch and a pitcher of ice water.
Jo, dám si skotskou a džbánek ledové vody.
And now i will take you to a romantic place.
A teď tě vezmu na romantické místo.
I will take the parasites.
Já si vezmu parazity.
Yes, i will take you to pelagos.
Ano, odvezu tě na pelagos.
Wasn't part of the plan, but i will take it.
Nebylo to součástí plánu, ale beru to.
I will take two calendars.
Vezmu si dva kalendáře.
Yeah, i will take coffee, black, thank you!
Jo, dám si černou kávu, díky.
Yeah, i will take you.
Jo, vezmu tě.
I got an umbrella, i will take you there myself.
Mám deštník. zavedu vás tam.
Sure, yeah, i will take the special omelette.
Hm, jo, dám si speciální omeletu.
He wore it through the war, but i will take that bet.
Nosil je během války, ale tu sázku beru.

Výsledek: 3113, Čas: 0.2807

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc