I WILL TELL DO ČEŠTINY

Co je i will tell do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 4342, Čas: 0.1981

Anglický-český slovník

Příklady použití I Will Tell ve větě a jejich překlady

I will tell you something, anj.
Něco ti řeknu, anj.
But i will tell you something, son.
Ale něco ti řeknu, synu.
And i will tell you exactly what i think, as your friend.
A povím vám přesně co si myslím, jako vaše přítelkyně.
I will tell you both what's going to happen.
Povím vám oběma, co se bude dít.
I will tell you why cheryl first.
Cheryl první, řeknu vám, proč cheryl první.
I will tell the FBI.
Řeknu to FBI.
No, i will tell you, he really wants to do this.
Jo, vždyť ti to říkám, on to opravdu chce udělat.
Thank you, i will tell the commander.
Děkuji, řeknu to veliteli.
No, no, i will tell you what's absurd.
Ne, ne, povím ti co je absurdní.
And i will tell your stories to the world.
A řeknu vaše příběhy světu.
But i will tell you how you can help me now.
Ale řeknu ti, jak mi můžeš pomoct teď.
And i will tell you why.
A povím vám proč.
I will tell you where he's not:.
Můžu ti říct, kde není:.
I will tell annie.
Řeknu to annie.
But i will tell you, nobody has a chance alone.
Ale říkám ti, sám nemá nikdo šanci.
I will tell sister you're here.
Řeknu sestře, že jste tady.
Yeah, yeah, i will tell madison.
Jo, jo, řeknu to madison, ahoj.
I will tell you, what's over!
Já ti povím, co skončilo!
I will tell you though, nick, uh, i got friends down in l.
Ale nicku, musím ti říct, no mám přátele v l.
But i will tell you what not to do.
Ale povím vám, co nedělat.
But i will tell you, the ER is a young man's game.
Ale říkám vám, pohotovost je pro mladé.
Well, i will tell you what's going on.
No já ti povím, o co jde.
I will tell you what i would do with that money if i were you.
Mám ti říct, co bych dělal s těmi penězi?
And i will tell the parents.
A řeknu to rodičům.
I will tell you now about all this in detail.
A o tom všem teď budu vyprávět podrobněji.
All right, i will tell you what you want to know.
Dobrá, povím vám, co chcete vědět.
You know, i will tell you something, judi.
Víš, něco ti řeknu, judi.
I will tell you something, mulligan, you make a very strong tea.
Mulligane, říkám vám, že děláte příliš silný čaj, že?
I will tell you my joke- to distract you.
Budu ti vyprávět vtip.
I will tell you about them later.
O nich vám povím později.

Výsledek: 4342, Čas: 0.1981

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc