IN FRONT OF DO ČEŠTINY

Co je in front of do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 320, Čas: 0.1203

Anglický-český slovník

Příklady použití In Front Of ve větě a jejich překlady

In front of your girlfriend?
Přímo před zraky tvé přítelkyně?
Can i just stand in front of the chair?
Mohl bych stát před tím křeslem?
Like, in front of my face.
Jako, přímo před mým obličejem.
The answer was always in front of you.
Odpověď byla vždy přímo před vámi.
He's in front of the pier one truck!
Je před tím pier one truckem!
That question you wanted to ask me in front of my employees?
Chcete se zeptat na tuto otázku v přítomnosti svého personálu,M. monge?
Insert the end of the hose in the opening in front of the vacuum cleaner and secure.
Konec hadice zasuňte do otvoru v přední části vysavače a zajistěte.
Not in front of the puppy!
Ne před tím štěnětem!
Don't say that in front of my dress.
Nemluv tak v přítomnosti mých šatů.
I will kill a bird in front of you.
Zabiju toho ptáka přímo před tebou.
You will feel comfortable stretching in front of your thighs.
Budete pociťovat pohodlné napnutí v přední části vašich stehen.
These women recently killed a man in front of his wife.
Tyto ženy nedávno zabily muže přímo před očima jeho ženy.
Screaming in front of the passengers is rude.
Křik v přítomnosti cestujích je nepřijatelný!
Not in front of the kid.
Ne před tím klukem.
Pick us up in front of ahkmed's in two hours.
Vyzvednete nás predahkmed's. za dve hodiny.
Here, in front of the bar.
Tady, v přední části panelu.
Not in front of the boy.
Ne před tím chlapcem.
She was there, in front of me.
Byla tam, přímo přede mnou.
How can you do this in front of your child?
Jak to můžeš dělat v přítomnosti svého dítěte?
In the living room, in front of the TV.
V obýváku, přímo před televizí.
Now look for a 1 in front of it, and you got it.
Dobre, ted pred to ješte dejte jednicku a máte to.
So we're waiting in front of the restaurant.
Takže čekáme před tou restaurací.
Just... not in public and in front of my friends.
Jen ne na veřejnosti a v přítomnosti mých přátel.
Don't swear in front of the dog.
Nenadávej před tím psem.
Delivered to me in front of everyone?
Přinesené pro mně přímo přede všemi?
It must have been in front of our tent.
Muselo to být v přední části stanu.
One, i have got some cats parking in front of the house, i can't get.
Jednak mi pred domem někdo parkuje a nemúžu.
Uh, don't do that in front of my daughter.
Ne, nedělejte tamto, přímo před mojí dcerou.
He tore her heart out and crushed it in front of me.
Vyrval jí srdce a přímo přede mnou ho rozdrtil.
Not in front of the children, glorious!
Ne před těmi dětmi, krásko.

Výsledek: 320, Čas: 0.1203

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"In front of" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc