IT WILL BE DO ČEŠTINY

Co je it will be do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5034, Čas: 0.1679

Anglický-český slovník

Příklady použití It Will Be ve větě a jejich překlady

And it will be legal!
A bude to legální!
Plus, it will be a good opportunity for you to do some networking.
Navíc je to pro tebe dobrá příležitost k získání nějakých kontaktů.
And it will be your own men throwing the switch that fries ya!
A budou to vaši vlastní lidé, kteří zmáčknou vypínač a usmaží vás.
It will be like we're in the same room.
Vidíš? je to, jako bychom spolu byli v jedné místnosti.
Yeah, and it will be great to see you.
Jo, a bude to skvělé tě vidět.
And then it will be like, like we're total strangers.
A pak je to zase jako bychom byli úplně cizí.
It will be the end of all life on the planet.
Znamenalo by to konec veškerého života na planetě.
But it will be good research for when i write my book.
Ale budou to dobré zkušenosti, pokud budu psát knihu.
But it will be my last press conference.
Ale bude to moje poslední tisková konference.
But if you are wrong... it will be your responsibility.
Ale pokud se nemýlím je to vaše zodpovědnost?
And the next time, it will be shane or micky or you.
A příště, bude to shane nebo micky, nebo vás.
It will be long hours, horrible pay, and no job security.
Budou to dlouhé hodiny, strašný plat a žádná jistota práce.
Well, it will be our little secret.
Bylo by to naše malé tajemství.
It will be innocents in the french population who suffer the consequences.
Budou to nevinní ve francouzské populaci kteří ponesou následky.
It will be the social... or the school... or the loan sharks.
Vždycky je to sociálka. nebo škola. nebo finančák.
He thinks it will be a very sound investment for me.
Myslí si, že by to pro mě mohla být veůlmi dobrá investice.
But it will be a life.
Ale bude to život.
You ring the police and it will be three.
Zavolejte na policii, a budou to tři.
I think it will be okay.
Myslím, že je to v pořádku.
It will be a helpful experience for you.
Mohl by to pro vás být velký duchovní poznatek.
But it will be short and sweet,
Ale bude to krátké a sladké,
So it will be the best for you and your child as well.
Jak vidíš, je to to nejlepší pro tebe i tvé dítě.
It will be all three of you, i promise.
Budou to všechny tři z vás, slibuji.
It will be a lot quicker if you didn't keep phoning me.
Šlo by to mnohem lépe, kdybys mi pořád netelefonoval.
And it will be hard for you to hear.
A bude to pro vás těžké slyšet.
And if there's any trouble, it will be my responsibility.
A jestli budou potíže, je to na moji odpovědnost.
And it will be better for prudie.
A bude to lepší pro prudie.
If i weep, it will be for you, ares.
Bylo by to kvůli tobě, áresi.
When the market opens tomorrow, it will be $2.
Až se zítra znovu otevře, budou to 2 dolary.

Výsledek: 5034, Čas: 0.1679

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc