IT WOULD BE DO ČEŠTINY

Co je it would be do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5106, Čas: 0.2074

Anglický-český slovník

Příklady použití It Would Be ve větě a jejich překlady

It would be helpful to define the aim for which the data are required.
Bylo by užitečné definovat cíl, pro nějž jsou data potřeba.
It would be a pity, because we will never find a cheaper place.
A to bude mrzuté, protože nikdy nenajdeme levnější místo.
It would be desirable to have automated rules to resolve these conflicts.
Bylo by dobře mít pro řešení těchto konfliktů automatizovaná pravidla.
It would be better if i knew.
Bylo by lepší, kdybych to věděl.
I think it would be good for both of you.
Myslim, že to bude dobré pro oba z vás.
And it would be a shame if someone got shot.
A byla by škoda, kdyby někdo dostal zásah.
It would be better if you were unconscious.
Bylo by lepší, kdybys byl v bezvědomí.
I thought it would be in lyne's house.
Myslel jsem, že to bude v lyneově domě.
But it would be fun to see bush... junior.
Ale byla by sranda vidět bushe... mladšího.
I knew it would be a big day for you.
Věděla jsem, že to je pro tebe velký den.
It would be a good addition to the team.
Byla by dobrý přírůstek do týmu.
It would be better if you knew!
Bylo by lepší, kdybys věděl!
If they're here, it would be a good idea to separate them.
Jestli tu budou, byl by dobrý nápad je rozdělit.
I was hoping it would be one of you.
Doufal jsem, že to bude jeden z vás.
Thought it would be your cup of tea.
Říkal jsem si, že to je váš šálek čaje.
Any older and it would be black and fossilized.
Kdyby byl starší, byl by černý a zkamenělý.
I thought it would be a right tourist trap.
Myslel jsem si, že to je takový turistický hit.
It would be a privilege to help you plan for your family's future.
Byla by pocta vám pomoct naplánovat budoucnost vaší rodiny.
I bet it would be like the bear's one.
Vsadím se, že by byla jako medvědí.
My daughter thought it would be funny.
Moje dcera myslela že to bude vtipný.
But it would be good to have extra protection.
Ale bylo by dobrý mít nějakou extra ochranu.
It would be stupid not to try.
Byla by hloupé to nezkusit.
It would be an innovation.
To je rozhodně inovace.
It would be a crime not to.
Byl by zločin tam nejít.
It would be a small meal.
To by se moc nenajed.
I knew it would be a girl.
Věděla jsem, že to bude holka.
Ms pooja, it would be nice if you and mr manohar.
Paní pooja, bylo by hezké, kdybych vás a pana manohar.
Bowling seems like it would be the better option.
Bowling by byla rozhodně lepší volba.
But it would be a break with all precedent.
Ale to by znamenalo porušení všech precedentů.
It would be death or victory... or both.
Bylo by smrt nebo vítězství ... nebo obojí.

Výsledek: 5106, Čas: 0.2074

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"It would be" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc