ON DO ČEŠTINY

Co je "on" do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 279555, Čas: 0.2957

na v tak dál ohledně ve ták daleko

Příklady On ve větě

Dry cooling option on models MHF7103, MHF7105 and MHF7107.
Suché chlazení na modelech MHF7103, MHF7105 a MHF7107.
Every device on the wireless network must use the same WPA passphrase.
Všechna zařízení v bezdrátové síti musí používat stejné heslo WPA.
RIGHT/ + move the parameters on the screen or increase value.
DOPRAVA/+ posun parametrů na obrazovce nebo zvýšení hodnoty.
Devices on a wep-enabled network use WEP keys to encode data.
Zařízení v síti se schopností WEP používají k šifrování dat klíč WEP.
Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline.
Držte kartáček tak, aby se štětiny jemně dotýkaly zubů a okrajů dásní.
A 20% discount on accommodation( the comfort plus * * * * and superior * * * * categories ).
Sleva 20% na ubytování( kategorie comfortplus**** asuperior****).
On your computer, open the list of available networks.
V počítači otevřete seznam dostupných sítí.
Attach the shaver head with the protective cover on until it clicks into place.
Připojte holicí hlavu s ochranným krytem tak, aby zacvakla na místo.
It must be placed on a stable and flat surface.
Musí být umístěna na stabilní a plochý povrch.
Principle 2 we do not accept or pass on unlawful advantages.
Zásada 2 – nepřijímáme žádné protiprávní výhody a ani je nepředáváme dál.
Carry out the functions on each section of the page as described below.
V každé části stránky používejte funkce tak, jak je popsáno níže.
This becomes even clearer as we read on.
To se stává ještě zřejmějším, když čteme dál.
Worker representation and consultation on OSH.
Zastoupení pracovníků a konzultace v oblasti BOZP.
Eninformation for users on collection and disposal of old equipment and used batteries.
Informace pro uživatele ohledně sběru a likvidace starých zařízení a použitých baterií.
The USB port on the computer and on the printer are each marked with.
Port USB na počítači a na tiskárně je označen symbolem.
The processing of framework can be observed on the diagram and in the table.
Zpracování rámce lze sledovat ve schématu a v tabulce.
Malfunctions, causes and remedies are described on the r-touch, chapter 6.
Poruchy a jejich řešení jsou popsány v kapitole 6 r-touch.
Heed all warnings on the product and in the operation instructions.
Dbejte všech varování na výrobku a v pokynech.
Respect local government rules on data privacy and protection.
Respektujte místní pravidla ohledně ochrany osobních údajů.
From the computer, lock out functions on the printer control panel.
Uzamčení funkcí ovládacího panelu tiskárny z počítače tak, aby se.
Life goes on for you and me.
Život jde dál, pro tebe a pro mne.
Come on. please, please, please.
No tak, prosím, prosím, prosím.
And life goes on. and life is beautiful.
Život jde dál a je krásný.
Oh, come on, tony.
No ták, tony.
Wi-fi can be used on your phone even without a SIM card inserted.
Wi-fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.
Our relationship with you is based on mutual trust and respect.
Náš společný vztah s vámi je založen na vzájemné důvěře a respektu.
Quit all open programs on the computer.
Ukončete všechny otevřené programy v počítači.
EESC consultations on the future of europe.
Konzultace EHSV ohledně budoucnosti evropy.
Come on, three, three, three!
No tak, tři, tři, tři!
From your computer or computers and devices on the same network.
Z vašeho počítače nebo z počítačů a zařízení v téže síti.

Výsledek: 279555, Čas: 0.2957

VIZ TAKÉ
SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc