SOMEONE DO ČEŠTINY

Co je someone do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 74722, Čas: 0.063

Anglický-český slovník

Příklady použití Someone ve větě a jejich překlady

While someone else would shout angrily.
Ačkoliv někdo jiný by mohl i podrážděně křičet ….
Taking help from someone to slightly lift the refrigerator will facilitate this process.
Pokud vám někdo pomůže nadzvednout chladničku, proces se usnadní.

Do not burn used consumable products because they might explode and injure someone.
Použitý spotřební materiál nepalte, protože by mohl vybuchnout a někoho zranit.
To be with someone rich?
Byl s někým tak bohatým?
If busy when someone calls you and you speak to someone else.
Pokud je obsazeno pokud vám někdo volá, zatímco s někým hovoříte.
Jimmy needed someone.
Jimmy někoho potřeboval.
Do not set reservation mode if there is someone in the car.
Nenastavujte rezervační režim, je-li někdo v autě.
Maybe someone with the campaign?
Možná s někým z kampaně?
Why don't you give them to someone?
Proč bys je nemohla někomu darovat?
I need someone now.
Potřebuji někoho teď.
Freya, we can bond you with someone better than my brother.
Freyo, můžeme tě spojit s někým lepším než s mým bratrem.
How can you complain, can you tell someone?
Jak si může člověk stěžovat, můžeš to někomu říct?
Someone with a crown and a happy life is guaranteed.
S korunou někoho a život šťastný je zaručen.
What happens if someone violates the code?
Co se stane, když někdo tento kodex poruší?
Never switch the treadmill on while someone is standing on the running surface.
Nikdy běžecký pás nezapínejte, pokud někdo stojí na běžeckém povrchu.
But i can help someone get what she deserves.
Ale můžu někomu pomoct, aby dostal, co si zaslouží.
The longest you have been with someone is three weeks.
Ty jsi byla s někým nejdéle tři týdny.
I need you to find someone.
Potřebuji někoho najít.
Your brother, maybe he's someone important now.
Tvůj bratr, možná je teď někým důležitým.
Did you lose someone in the war?
Ztratila jste někoho ve válce?
Vibrate click vibrate, MID will vibrate when someone calls you.
Vibrace klepněte na vibrace a MID bude vibrovat, když vám někdo zavolá.
Or someone who works for him.
Nebo někomu, kdo pro něho pracuje.
They want to kill someone named jack.
Chtějí zabít někoho jménem jack.
And tom needs someone to live with and.
A tom potřebuje s někým bydlet.
He threatened someone under my protection.
Vyhrožoval někomu pod mojí ochranou.
Yeah, but someone killed molly, someone using your car.
Jo, ale někdo zabil molly, někdo tvoje auto používá.
And i just want to help... someone.
A chci jen někomu... pomoct.
But you're expecting someone.
Ale někoho očekáváte.
But i was someone named lucy once.
Ale jednou jsem bývala někým jménem lucy.
Can you call someone who is?
Můžete zavolat někomu, kdo je?

Výsledek: 74722, Čas: 0.063

SYNONYMUM
FRÁZE V ABECEDNÍM POŘADÍ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc