Překlad "thank you for" ve Český

Výsledek: 2415, Čas: 0.0186

děkuji za díky za děkuji vám za vám poděkovat za dûkujeme vám za dík za poděkování za díky , že ses díky vám dekuji vám za kujeme vám za

Příklady Thank You For ve větě

So thank you for your politeness but good night.
Takže děkuji za vaši zdvořilost, ale dobrou noc.
And thank you for your patience.
A díky za vaši trpělivost.
Yes, thank you for your time, Mr.
Ano, děkuji vám za váš čas, pane.
Guys, I wanna thank you for your support.
Lidi, chtěl bych vám poděkovat za vaší podporu.
Thank you for lunch, buddy.
Dík za oběd.
A small thank you for putting together so orderly a trip.
Malé poděkování za skvěle zorganizovaný výlet.
Thank you for looking after us.
Díky, že ses o nás starala.
Thank you for sending me to school.
Díky vám jsem mohl chodit do školy.
Thank you for a lovely evening, Mr.
Dekuji vám za nádherný večer, pane Vergisi.
Thank you for purchasing the Twintalker 9500.
D kujeme Vám za zakoupení za ízení Twintalker 7100 Sports Pack.
No, thank you for your question.
Ne, děkuji za vaše otázky.
Good night, and thank you for a wonderful day.
Dobrou noc, a díky za nádherný den.
But thank you for your unnecessary concern, Mr.
Ale děkuji vám za váš zbytečný zájem, pane Rainsi.
I wanna thank you for saving my wife.
Chci vám poděkovat za záchranu mé ženy.
Well, thank you for the soup.
No, dík za polévku.
Tell your mother thank you for diner.
Vyřiď své matce poděkování za večeři.
Thank you for studying with me.
Díky, že ses se mnou učila.
Thank you for keeping me on budget, Wild Wednesdays.
Díky vám se vejdu do rozpočtu, Divoký středy.
Thank you for saving me from a dangerous situation.
Dekuji Vám za záchranu v nebezpečné situaci.
Thank you for supporting us to protect our environment.
D kujeme vám za podporu p i ochran životního prost edí.
Evelyn, thank you for a wonderful day.
Evelyn, děkuji za úžasný den.
And thank you for your honesty.
A díky za tvou upřímnost.
Mr President of the Commission, thank you for your contribution.
Pane předsedo Komise, děkuji vám za váš příspěvek.
I just wanna thank you for patching up my boys.
Chci vám poděkovat za ošetření chlapců.
Thank you for sharing your time with me Ms.
Dík za tvůj čas, slečno Crabtreeová.
Thank you for meeting me, Sarah.
Díky, že ses se mnou sešla, Sarah.
Thank you for making Debbie go through with it.
Díky vám se Debbie rozhodla.
And thank you for your donation.
A děkuji za váš dar.
Thank you for the information, Doctor.
Díky za informaci doktore.
Mr Kelly, thank you for your intervention.
Pane Kelly, děkuji vám za váš vstup.

Výsledek: 2415, Čas: 0.0186

PŘÍKLADY
Příklady
PŘEKLADY V OKOLÍ

"Thank you for" v jiných jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  Víc