THE REST OF DO ČEŠTINY

Co je the rest of do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5037, Čas: 0.1298

Anglický-český slovník

Příklady použití The Rest Of ve větě a jejich překlady

Now place the rest of the potato slices in.
Zbytek nakrájených brambor rozložte do další.
The rest of you can have the day off.
Vy ostatní si můžete udělat den volna.
Lay the rest of the butter on top and allow to rest for 15 min.
Na těsto nahoru položte zbytek másla a nechte 15 minut v klidu.
But the rest of you clowns.
Ale vy ostatní klauni.
Sprinkle the rest of the flour over this with a pinch of salt.
Posypeme zbytkem mouky a přidáme špetku soli.
Spread the leek mixture onto the dough and pour the rest of the ingredients over it.
Pórkovou směsí těsto pokryjte a navrch nasypte zbytek přísad.
Gently place the top panel onto the rest of the assembled panels.
Opatrně nasaďte horní panel na zbytek sestavených panelů.
But the rest of you are big, strong men.
Ale vy ostatní jste velcí, silní muži.
Only the rest of my life.
Jen po zbytek mého života.
Sprinkle the rest of the cheese over the potatoes.
Posypejte brambory zbytkem sýra a zalijte zbytkem.
Share the student screen with the rest of the class:.
Sdílet obrazovku studenta se zbytkem třídy:.
The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately.
Dobíjecí baterie bude nyní možné recyklovat a zbytek výrobku náležitě zlikvidovat.
The rest of you are on the east coast, leon.
Jasně, vy ostatní jste na východním pobřeží, leone.
And i will regret that for the rest of my life.
A budu toho litovat do konce svého života.
You're gonna regret this the rest of your life.
Budeš toho litovat po zbytek tvého života.
And the rest of the time, well.
A po zbytek času.
I need to speak with you and the rest of the team, jackie.
Potřebuju s tebou a zbytkem týmu mluvit, jackie.
And the rest of the neighbours, they're really very nice.
A ostatní sousedé jsou opravdu moc milí.
If it takes the rest of my life, i will find him.
Kdyby to mělo trvat celý můj život, najdu ho.
Every night for the rest of my life.
Pro každou noc do konce mého života.
Cancelling out of this screen cancels the rest of the installation sequence.
Zrušením této obrazovky zrušíte zbytek posloupnosti instalace.
Why didn't he buy the rest of the ferrari team?
Proč si nekoupil celý tým ferrari?
And the rest of the zhao's?
A ostatní z klanu zhao?
He's with the rest of the boys at the men's invitational in dallas.
Je se zbytkem kluků na přáteláku v dallasu.
The rechargeable battery can now be recycled and the rest of the product discarded appropriately fig.
Dobíjecí baterie bude nyní možné recyklovat a zbytek výrobku náležitě zlikvidovat.
Maybe you wanted to take the rest of the day off, like me.
Možná by jsi chtěl po zbytek dne volno jako já.
Every day for the rest of your or her life.
Každý den do konce tvého nebo jejího života.
Because he's smarter than the rest of you?
Protože je chytřejší než vy ostatní?
I want to see the rest of the house.
Chci vidět celý dům.
The rest of you will be going with senior officer hollamby... to h wing.
Ostatní půjdou se strážmistryní hollambyovou do křídla h.

Výsledek: 5037, Čas: 0.1298

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"The rest of" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc