TO TELL YOU DO ČEŠTINY

Co je to tell you do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2398, Čas: 0.2062

Anglický-český slovník

Příklady použití To Tell You ve větě a jejich překlady

But i want to tell you one thing.
Ale chci ti říct jednu věc.
I wanted to tell you again, julie:.
Chci ti říct znovu, julie:.
Well, what i really wanted to tell you was about my new pet.
Co ti chci opravdu říct je o mém novém zvířátku.
You like me to tell you about your shadow... henry?
Chtěl bys mi říct o tvém stínu... henry?
And i don't have to tell you where i was last night.
A nemusím ti říkat, kde jsem v noci byl.
My friend, i need to tell you something important.
Můj příteli, potřebuji ti říct něco důležitého.
Do i have to tell you how much i love you?
Musím ti říkat, jak moc tě miluju?
What i'm about to tell you.
To co vám řeknu.
I want to tell you what happened with josie hunter.
Chci ti říct, co se stalo s josie hunterovou.
And what the constable was trying to tell you.
A co vám konstábl zkoušel říct.
Greggs said to tell you she would write it up in the morning.
Greggsová říkala, abych vám pověděl, že ráno to sepíše.
I want to tell you the truth and be honest about things.
Chci ti říct pravdu a bejt upřímnej ohledně věcí.
And i'm not going to tell you how to play your game.
A nebudu ti říkat, jak máš hrát svou hru.
I'm going to tell you how to move precisely and in order.
vám řeknu kdy co činit, aby vše klaplo.
Maybe anna needs to tell you something.
Možná ti anna potřebuje něco říct.
What i am about to tell you is highly classified.
To, co vám řeknu, je přísně tajné.
I don't want to tell you about my past and his father.
Nechci ti říkat o mé minulosti a jeho otci.
And i have something important to tell you.
A musím ti říct něco důležitého.
I want to tell you a littlestory.
Chci vám vyprávět malý příběh.
For i am here to tell you that cab calloway,
Protože, jsem tady abych vám pověděl, že cab callaway,
I think his big butt is trying to tell you something.
Myslím, že se ti jeho velkej zadek pokouší něco říct.
What i am about to tell you may put us in a bad light.
To, co vám řeknu, nás možná staví do špatného světla.
But i would like to tell you a little story, though.
Chci vám vyprávět jednu historku.
Brittany, i have got something to tell you.
Brittany, musím ti něco říct.
I would like to tell you an tale.
Rád bych vám pověděl jeden příběh.
He wanted to tell you about lorraine.
Chtěl ti říct o lorraine.
I shouldn't have to tell you to do things.
Neměla bych ti říkat, abys věci dělala.
If i want to tell you more, i will.
Pokud bych chtěla povědět víc, udělám to.
I want to tell you about a friend of mine.
Chtěl bych vám vyprávět o jednom svém příteli.
I would like to tell you about some of the questions i have.
Rád bych vám pověděl i o některých otázkách, které si kladu.

Výsledek: 2398, Čas: 0.2062

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc