WE HAVE GOT DO ČEŠTINY

Co je we have got do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 5704, Čas: 0.2389

Anglický-český slovník

Příklady použití We Have Got ve větě a jejich překlady

Because we have got a new car and a new hat?
Protože máme nové auto a nový klobouk?
Brian, we have got to find him.
Briane, musíme ho najít.
We have got money, joe.
Máme peníze, joe.
Mr spock, we have got to do something.
Pane spocku, musíme něco udělat.
Hi, we have got a problem.
Ahoj, máme tu problém.
But now we have got a chance!
Ale teď máme šanci.
But we have got communications devices.
Ale my máme komunikační zařízení.
No, we have got to go and do something.
Ne, musíme jít a něco udělat.
And now we have got a problem with this.
A teď máme problém s tímhle.
Steve, we have got more than one body down here.
Steve, máme tu víc než jedno tělo.
But we have got dates.
Ale my máme rande.
No, we have got to find dee dee a guy.
Ne, musíme najít dee dee kluka.
Billy, we have got a problem.
Billy, máme tu problém.
Rizzoli, we have got a third victim.
Rizzoliová, máme třetí oběť.
Goten, we have got him!
Gotene, dostali jsme ho!
We have got a mouse here in the office?
A my máme v kanceláři myši.
Yeah, we have got five minutes.
Jo, máme pět minut.
We have got a" yes" card and a" no" card.
Máme tu karty" ano" a" ne".
Guys, we have got to follow orders.
Lidi, měli jsme se řídit rozkazy.
And we have got two flat tires.
A dostali jsme dva defekty.
Lorelai, we have got to do it.
Lorelai, musíme to udělat.
Right now we have got to get back to building these beacons.
Teď se musíme vrátit ke stavbě těch majáků.
We have got a man with a gun.
Máme tu muže se zbraní.
And we have got to save the lives of children.
A musíme zachránit dětské životy.
And we have got a dead arquillian prince.
A my máme mrtvého arquiliánského prince.
Laurel ann,' we have got an enemy'?
Laurel ann, máme nepřátele.
Listen, we have got another one.- are you sure?
Poslouchej, dostali jsme dalšího.
Yes, but we have got a wonderful new substitute who comes very highly recommended.
Ano, ale měli jsme skvělou náhradu s vynikajícím doporučením.
We have got a blind man on the driveway and a pair of siamese twins.
Máme tu slepce na příjezdové cestě, a siamská dvojčata.
We have got your boy, and if you want him back undamaged.
A my máme vašeho kluka, takže jestli ho chcete zpět celého.

Výsledek: 5704, Čas: 0.2389

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc