WHAT HAPPENED TO DO ČEŠTINY

Co je what happened to do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 2617, Čas: 0.105

Anglický-český slovník

Příklady použití What Happened To ve větě a jejich překlady

Old friend, what happened to you?
Starý příteli, co se ti stalo?
And besides think about what happened to your dad.
Navíc si vzpomeň, jak dopadl tvůj táta.
He must not understand what happened to him.
Nikdy nepochopil, co se přihodilo.
I am really sorry what happened to your wife and your kid.
Opravdu je mi líto co se stalo tvojí ženě a tvému dítěti.
Just look what happened to my dad.
Podívej, jak dopadl můj otec.
You would not believe what happened to me.
Neuvěřila bys, co se mi přihodilo.
I always wondered what happened to failed hollywood agents.
Vždycky jsem byl zvědavej, co se stane se zkrachovalými hollywoodskými agenty.
And what happened to him is a sin.
A co se mu přihodilo, je hřích.
You will never know what happened to your father.
Nikdy nebudete vědět, co se stalo vašemu otci.
You know what happened to the kitty cat who got too curious?
Víš, co se stane kočičce, která je příliš zvědavá?
What happened to your patient?
Jak dopadl váš pacient?
I often wondered what happened to wang.
Často jsem si říkala, jak dopadl wang.
I know what happened to shashi.
Vím, co se přihodilo shashimu.
Who knows what happened to her?
Kdo ví, co se jí stane.
And god only knows what happened to sydney's father.
A jen bůh ví, co se stalo sydneyinu otci.
Look, i'm sorry about what happened to him.
Podívejte, je mi opravdu líto, co se mu přihodilo.
I will tell you what happened to your daughter.
Řeknu ti, co se stalo tvojí dceři.
We all saw what happened to moore.
Všichni jsme viděli, jak dopadl moore.
He may know what happened to hong ling.
Obhajoba si myslí, že ví, co se přihodilo hong ling.
You know what happened to the other two doctors.
Víte, co se stalo ostatním dvou doktorům.
What happened to others may happen to you.
Co se přihodilo jiným, může postihnout i vás.
Do you hate me because of what happened to you?
Nenávidíš mě... za to, co se ti přihodilo?
What happened to your brother in london?
Co se stalo tvému bratru v londýně?
The bird in the cage- what happened to it?
Ten pták v kleci, co se mu přihodilo?
I want to know what happened to my brother joe.
Chci vědět, co se stalo mému bratrovi joeovi.
Is this something to do with what happened to him in the war?
Má to něco společného s tím, co se mu přihodilo za války?

Výsledek: 2617, Čas: 0.105

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"What happened to" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc