WILL BE DO ČEŠTINY

Co je will be do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 31672, Čas: 0.449

bude (16383) budou (2519) budu (1833) je (1044) se bude (196)

Příklady použití Will Be ve větě a jejich překlady

And the bread will be larger than if salt was used.
A chléb bude větší, než při použití soli.
There will be a new exhibition opened in nová ulice in july.
Také na nové ulici bude v červenci otevřena nová expozice.
These will be four hectic days, indeed.
Po čtyři dny se bude v centru města nepřetržitě něco dít.
Inside this folder will be the folder chosen during step 1.
Uvnitř této složky se bude nacházet složka vybraná během kroku 1.

The recording will be either 1, 2 or 3 minutes in duration.
Nahrávka bude buď 1, 2 nebo 3 minut v trvání.
The navigation in the new world will be a lot harder!
Navigovat v novém světě by bylo mnohem těžší!
I think your officers will be very well pleased with meryton.
Myslím, že vašim důstojníkům se bude v merytonu líbit.
Well, at least the lighting will be good.
No, aspoň by bylo dobré světlo.
Result will be that the brine mixture may NOT freeze above that temperature.
Výsledkem bude, že směs solanky NEMŮŽE nad tuto teplotu zamrznout.
Implementation of the strategy will be crucial, however.
Zásadní význam však bude mít provádění strategie.
He's says i will be in the sequel!
Říká, že to bude mít pokračování! opravdu?
Friday night's movie will be" the gloty brigade".
V pátek večer se bude promítat film" brigáda slávy".
The image quality and PDF/ a settings will be the default settings.
Výchozím nastavením bude kvalita obrazu a nastaveníPDF/A.
This will be the first time.
Tohle by bylo poprvé.
Both parties will be put trough once you hang up.
Obě strany budou spojené, jakmile zavěsíte.
Financial assistance will be subject to strict conditionality under a macro-economic adjustment programme.
Finanční pomoc bude podléhat přísné podmíněnosti v rámci makroekonomického ozdravného programu.
The bus from los angeles will be 20 minutes late.
Autobus z los angeles bude mít 20 minut zpoždění.
And i will be in the kitchen if you need me.
A já budu v kuchyni, kdybys mě potřeboval.
The image quality settings will be the default values.
Pro nastavení kvality obrázku budou použity výchozí hodnoty.
The parting will be sad, my friend.
Rozloučení by bylo smutné, můj příteli.
Marayà will be a bride in ten moons.
Maraya se bude za deset měsíců vdávat.
And for you will be better to go from this town.
I pro tebe by bylo lepší odejít z tohoto města.
Unless otherwise specified, motor speed will be 1500 RPM on standard models.
Není-li stanoveno jinak, budou otáčky motoru u standardních modelů činit 1500ot./min.
One of our operators will be with you shortly.'.
Jeden z našich operátorů se vám bude hned věnovat.'.
The guide also will be helpful for circular cutting.
Pro kruhové řezání je také vhodnou pomůckou vedení.
Sifu will be happy that you're back.
Ah-shangu, mistr bude mít radost, že jsi se vrátil.
I will be dead and my cat will be happy.
budu mrtvá a moje kočka bude šťastná.
The amount of froth will be 50-100% of the amount of milk used.
Množství pěny bude 50-100% z množství použitého mléka.
Kaylie cruz will be in recovery for the rest of her life.
Kaylie cruz se bude léčit po zbytek svého života.
The waffles will be softer and darker if you use milk instead of water.
Vafle budou měkčí a tmavší, pokud použijete místo vody.

Výsledek: 31672, Čas: 0.449

SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"Will be" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc