YOU KNOW THAT DO ČEŠTINY

Co je you know that do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 1806, Čas: 0.0977

Anglický-český slovník

Příklady použití You Know That ve větě a jejich překlady

Oh, you're the man of my dreams, you know that?
Ach, jsi muž mých snů, víš to?
You know that girl cady?
Znáš tu holku cady?
You're playing with fire, you know that?
Hraješ si s ohněm, víš to?
There was protection and you know that if what you put the punishment cell.
Tam byly stráže a věděl jsi, že by tě potrestali.
You know that farm i was at yesterday?
Znáš tu farmu, na které jsem včera byla?
You know that demented person?
Ty znáš toho dementa?
Ryan, there's just you and me here, you know that?
Ryane, jsme tu jen ty a já. víš to, ne?
Man, you know that ain't no damn cherry bomb.
Hele, věděl jsi, že to není bomba na maškarní.
You know that ol' girl jeane dixon... the one with the stars on her palms?
Znáš tu starou jeane dixonovou... myslíš tu astroložku?
You know that faranguisse mathematics teacher.
Věděl jsi, že je faranguisse profesorkou matematiky?
Seriously, you know that i'm good at camping.
Vážně, víš přece, že mi kempování jde.
You know that guy downstairs?
Ty znáš toho chlápka dole?
You know that ship better than anyone.
Znáš tu loď lépe, než kdokoliv jiný.
You're a little minx, you know that?
Ty seš ale koketka, víš to?
That's your own mother's drinking water, you know that?
To je pitná voda tvojí matky, víš to?
You know that game, marco polo?
Znáš tu hru, marco polo?
You know that night you went missing?
Pamatuješ na tu noc, kdy jste zmizeli?
You know that lady's old.
Věděl jsi, že je stará.
Darling you know that i have worked for the israelis.
Miláčku... víš přece, že jsem pracovala pro izraelce.
Hell, you know that man.
Sakra, ty znáš toho chlapa.
You know that girl with the long hair.
Znáš tu, tu s dlouhými černými vlasy.
Hey, lena, you know that, uh, rapper, my neighbor?
Hej, leno, ty znáš toho mýho souseda rapera?
I'm going to wipe this all over your hair, you know that?
Utřu si to vo tvý vlasy, je ti to jasný?
You know that and you're being stupid.
Víš to a seš fakt blbá.
You know that" he" wants you back.
Víš přece, že tě chce zpátky.
You know that spasoje engaged?
Věděl jsi, že se spasoje zasnoubil?
We're dead, you know that?
Je s náma konec, je ti to jasný?
You know that guard, asai?
Ty znáš toho strážce, asai?

Výsledek: 1806, Čas: 0.0977

VIZ TAKÉ

Viz také


SLOVO OD SLOVA PŘEKLADEM

Slovo od slova překladem


"You know that" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY

Anglický - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Víc 

Český - Anglický

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc