ISRAELISCHEN DO ČEŠTINY

Překlad Israelischen do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 480, Čas: 0.033

Příklady použití Israelischen ve větě a jejich překlady

Wir müssen ein Ende der israelischen Blockade fordern, die Gaza zu einem Konzentrationslager macht.
Musíme požadovat ukončení izraelské blokády která mění gazu v koncentrační tábor.
Gehörst du zu den israelischen Verteidigungskräften?
Jsi z izraelské armády ano?
Kein Wunder, dass unsere Verurteilung der israelischen Aktionen in palästinensischen Ohren so hohl klingt.
Není tedy divu že naše odsuzování činů izraele zní palestincům planě.
Handschrift der israelischen Freunde.- Mossad.
Pozdrav od našich přátel z izraele.
Jiné příklady vět
Mohammad Othman wurde am 22. September von den israelischen Behörden verhaftet.
Mohameda othmana zadržely dne 22. září izraelské úřady.
Durch einen israelischen Raketenangriff auf ein Hotel.
Při izraelském raketovém útoku na jeden hotel.
Den sie durchgeführt haben, als Vergeltung gegen die israelischen Luftangriffe gegen ihre Nuklearanlagen.
Což bylo provedeno jako odplata za izraelské nálety na jejich nukleární zařízení.
In der Tat sind die Unerfahrenheit des Ministerpräsidenten und des Verteidigungsministers in der israelischen Geschichte bisher beispiellos.
Nezkušenost premiéra ministra obrany skutečně nemají v dějinách izraele obdoby.
Wer in der israelischen Führungsriege versteht, dass Versöhnung wichtiger ist als Vergeltung und Rache?
Kdo z izraelských vůdců chápe že usmíření je důležitější než odplata pomsta?
Der anhaltende Bau von israelischen Siedlungen ist ein Unrecht und eine Provokation der Palästinenser.
Pokračující výstavba izraelských osad je nespravedlností provokací pro palestince.
Willkommen in der verrückten Welt der israelischen parlamentarischen Demokratie.
Vítejte v šíleném světě izraelské parlamentní demokracie.
Die von ihm eingeleitete Ära des israelischen Pragmatismus wird mit seinem Abschied nicht zu Ende sein.
Éra izraelského pragmatismu již zahájil s jeho odchodem neskončí.
Als Wächter oder Müllmänner verkleidet über den Zaun kletterten und in die Unterkünfte des israelischen Teams eindrangen.
Převlečení za stráže popeláře přelezli plot vnikli do býtů izraelského týmu.
Beim Rückzug der israelischen Truppen aus Gaza stieg die Anzahl der Raketenangriffe um 500.
Po odchodu izraelských jednotek z gazy počet útoků vzrostl o 500.
EsisteineArt Guerrila-Street-Fighting entwickelt von der Israelischen Armee.
Je to forma partyzánského pouličního boje vyvinutého izraelskou armádou.
Ein dunkler Tod auf dem Foltertisch eines israelischen Gefängnisses.
Tmavá smrt na mučidlech izraelské věznice.
Aber wusstet ihr, dass er im Dienst der israelischen Streitkräfte war?
Ale věděli jste že to bylo ve službě izraelských obraných sil?
Er versucht es der israelischen Delegation aufzuzwingen.
Snaží se ji vnutit izraelské delegaci.
Zoe, eine sichere Leitung zum israelischen Geheimdienst.
Zoe dej mi zabezpečenou linku s izraelskou rozvědkou.
Der Grund hierfür ist, dass Livni die sprichwörtliche Vertreterin des israelischen Mainstream ist.
Důvodem je skutečnost že livniová je dokonalým zosobněním „ izraelského středu “.
Ich bin Oberstleutnant bei der israelischen Armee.
Jsem podplukovnice izraelské armády.
Sarah hat die Koordinaten, die wir vom israelischen Geheimdienst bekommen haben,... in Kitt einprogrammiert.
Sarah naprogramovala do kitta pozici lokátoru poskytnutou izraelskou rozvědkou.
Ich bin vom israelischen Mossad.
Jsem z izraelského mossadu.
Das Uran stamme von den israelischen Waffen, erklärte Damaskus.
Uran pochází z izraelských zbraní vyjádřil se damašek.
Es gibt ja auch unter den Israelis genug Kritiker der israelischen Politik.
Ostatně mezi izraelci je mnoho kritiků izraelských politik.
Das ist Urine Ben Shulhai von dem Israelischen Ministerium für Tourismus.
Tohle je urine=moč ben shulhai z izraelského ministerstva turismu.
Dies bedeutet nicht, dass die US-Politiker immer mit der israelischen Politik einverstanden waren.
To neznamená že američtí politici vždy souhlasili s izraelskou politikou.
Die mündliche Anfrage an den Rat über palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen- B6-0166/2008;
Ústních dotazů adresovaných radě ohledně palestinských zajatců v izraelských věznicíchB6-0166/2008;
Ich hatte ihre Abdrücke schon von dem israelischen Fahndungsbogen.
Mám vaše otisky ze seznamu hledaných izraelskou vládou.
Die mündliche Anfrage an die Kommission über palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen- B6-0167/2008.
Ústních dotazů adresovaných komisi ohledně palestinských zajatců v izraelských věznicíchB6-0167/2008;

Výsledek: 480, Čas: 0.033

Viz také


israelischen soldaten
izraelského vojáka
israelischen truppen
izraelské jednotky izraelských jednotek izraelskými jednotkami izraelských vojsk
der israelischen regierung
izraelské vlády
in israelischen gefängnissen
v izraelských věznicích v izraelských vězeních
der israelischen besatzung
izraelské okupace izraelskou okupací

S Synonyma "israelischen"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc