ISRAELS DO ČEŠTINY

Překlad Israels do Češtiny

Výsledek: 738, Čas: 0.0529

Příklady použití Israels ve větě a jejich překlady

Da baute Josua dem HERRN, dem Gott Israels, einen Altar auf dem Berge Ebal.
Tedy vzdělal jozue oltář hospodinu bohu izraelskému na hoře hébal.
Und sandte Boten zu Ahab, dem König Israels, in die Stadt.
Poslal posly k achabovi králi izraelskému do města.
Da Erdogan ein Kritiker Israels ist, können arabische Machthaber das nicht offen aussprechen.
Protože erdogan kritizuje izrael nemohou to arabští vládcové vyslovit veřejně.
Die Ausnahme bestand in einem Appell Israels an die USA.
Onu výjimku představuje žádost kterou izrael adresoval USA.

Izraelské

JERUSALEM- Israels Wahl ist ein Sieg für die politische Mitte und den nationalen Konsens.
JERUZALÉM izraelské volby jsou vítězstvím středové politiky národního konsenzu.
Israels interne Herausforderungen sind nicht weniger anspruchsvoll.
Vnitřní izraelské výzvy nejsou o nic méně náročné.

Izraelský

Israels Debakel auf See.
Izraelský námořní debakl.
Israels Luftangriff gegen Irans Atomanalgen... war nur teilweise erfolgreich.
Izraelský letecký útok na íránská jaderná zařízení... byl jen zčásti úspěšný.
Jiné příklady vět
Kurzum: Die falschen Freunde Israels sind noch schlechtere Freunde der jüdischen Menschen.
Nesprávní přátelé izraele jsou stručně řečeno ještě horšími přáteli židovského lidu.
Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden.
Běda pastýřům izraele kteří pasou sami sebe.
Der Gott Israels ist der Gott der Wüste.
Bůh izraele je bohem pouště.
Dieser Koran erzählt den Kindern Israels das meiste von dem, worüber sie uneins sind.
Korán tento vypráví dítkám izraele většinu z toho o čem se rozcházejí míněním.
Israels permanente Verstöße gegen das Völkerrecht verlangen nach dringenden Maßnahmen vonseiten der Union.
Neustálé porušování mezinárodního práva izraelem si vyžaduje naléhavou reakci ze strany unie.
Im dritten Jahr aber zog Josaphat, der König Juda's hinab zum König Israels.
Stalo se léta třetího přijel jozafat král judský k králi izraelskému.
Oh, Jephtha, Richter israels! Welchen Schatz hattest du?
Jefto soudce v izraeli jaký poklad jsi to měl!
Da aber Ahab tot war, fiel der Moabiter König ab vom König Israels.
Stalo se když umřel achab že se zprotivil král moábský králi izraelskému.
Ich möchte abschließend diejenigen ansprechen, die gegen das unverhältnismäßige Vorgehen Israels protestieren.
Nakonec bych chtěl říci těm kteří protestují proti nepřiměřenému postupu izraelem.
Daher bleibt die Legitimität von Israels Existenzrecht eine offene Frage.
Legitimita práva izraele na existenci tedy zůstává otevřenou otázkou.
Lm Namen Adonais, des Gottes Israels.
Ve jménu adonaie boha izraele.
Das Ende des Bilateralismus ist auch eine Folge der dysfunktionalen politischen Systeme Palästinas und Israels.
Konec bilateralismu vyplývá z dysfunkčnosti politického systému jak v palestině tak v izraeli.
Es ist Israels Erfolg.
Je to úspěch izraele.
Daher begrüße ich die mutige Entscheidung Israels.
Schvaluji proto odvážné rozhodnutí izraele.
All dies hat die innenpolitische Landkarte Israels radikal verändert.
Celá záležitost radikálně proměnila vnitropolitickou mapu izraele.
Karen... Kind des Lichts... Tochter Israels.
Karen dítě světla dcero izraele.
Wir haben eine gewisse Verantwortung für die Handlungen Israels.
Neseme určitou odpovědnost za akce izraele.
Durch die militärische Reaktion Israels wurden viele Palästinenser in Gaza getötet oder verletzt.
Izraelská vojenská odveta způsobila mnoho úmrtí zranění mezi palestinci z gazy.
Israels Sieg der politischen Mitte.
Vítězství izraelských centristů.
Obama in Israels neuer Welt.
Obama v novém izraelském světě.
Politische Entscheidungsträger Israels weigern sich, über dieses Thema zu sprechen.
Izraelští politici odmítají na toto téma hovořit.
Da nun Samuel alle Stämme Israels herzubrachte, ward getroffen der Stamm Benjamin.
Když samuel kázal přistupovati všechněm pokolením izraelským přišlo na pokolení beniamin.

Výsledek: 738, Čas: 0.0529

Viz také


der gott israels
bůh izraelský bůh izraele
der könig israels
král izraelský král izraelův krále izraelského
die kinder israels
dítka izraele syny israele dítek izraele děti izraele synům israele
dem gott israels
bohu izraelskému boha izraelského bohem izraelským bohu izraelském
den kindern israels
dítkám izraele synům israele dítek izraele dětí izraele synů israele
des gottes israels
boha izraelského boha izraele bohu izraelskému
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc