JEWEILS DO ČEŠTINY

Překlad Jeweils do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 588, Čas: 0.1619

Příklady použití Jeweils ve větě a jejich překlady

Každý

( jeder , alle , einzelnen )
Sie sind jeweils etwa 100.000 wert.
Každý má cenu asi 100000.
Monatlich jeweils für den Vormonat die in Anhang VIII genannten Angaben;
Každý měsíc údaje uvedené v příloze VIII za předchozí měsíc;
Laut Hausregel darf jeweils nur ein Kunde das Haus verlassen.
Pravidla domu říkají že vždy může odejít pouze jeden zákazník.
Viel schlimmer jedoch ist es jeweils, wenn Stereotype das Bewusstsein der gesellschaftlichen Eliten bestimmen.
Vždy je ovšem mnohem horší pokud stereotypy ovládnou vědomí elit společnosti.

Jeden

( einer , eins , nur )
Jeweils ein leidender Mensch.
Jeden trpící člověk po druhém.
Bei einem Patienten kann jeweils mehr als ein unerwünschtes Ereignis aufgetreten sein.
Jeden pacient mohl mít více než jednu nepříznivou událost.
Die Zollbehörde des Entladehafens stellt eine Bescheinigung über die jeweils entladenen Mengen aus.
Celní orgán v přístavu vykládky vydá osvědčení o množství jednotlivých vyložených produktů.
Die Therapie mit Mitratrapid sollte für einen Hund jeweils auf einen Behandlungsdurchgang beschränkt werden.
Léčba mitratapidem by měla být u jednotlivých psů omezena na jeden léčebný cyklus.
Jiné příklady vět
Monatlich die jeweils eingelagerten Erzeugnisse und die entsprechenden Gesamtmengen;
Každý měsíc produkty celková uskladněná množství;
Jeweils zwei in 12-Stunden-Schichten.
Dva každý na 12 hodinové směny.
Das Parlament kann zweimal eine Verlängerung dieser Frist um jeweils drei Monate beschließen.
Parlament může dvakrát rozhodnout o prodloužení tohoto období vždy o tři měsíce.
Vorbehaltlich einer Kündigung verlängert sich die Dauer dieses Übereinkommens stillschweigend jeweils um fünf Jahre.
Nedojde-li k výpovědi obnovuje se tato úmluva automaticky vždy na dalších pět let.
Die Häufigkeit des starken Hautausschlags war unabhängig von der Behandlungsdauer jeweils 10.
Výskyt závažné formy kožního exantému byl nezávislý na trvání léčby 10% v obou případech.
Jeweils einen schrecklichen Tag auf einmal.
Jeden strašlivý den po druhém.
Wir können jeweils eine Hälfte nehmen.
Každý si můžeme vzít půlku.
Der Ausschuss wählt jeweils mit der Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder einen Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende.
Výbor volí předsedu dva místopředsedy každého dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
Die Jahresabschlüsse müssen jeweils akzeptiert werden.
Roční účetní závěrky je nutno vždy akceptovat.
Das wird klappen. Jeweils £10, bitte.
Tohle půjde. 10 liber každý prosím.
Sie haben alle akzeptiert, daß ihr Bild neben dem jeweils anderen aufgeklebt würde.
Všichni souhlasili abychom je nalepili jeden vedle druhého.
Ich möchte jeweils 20.
Chtěla bych dvacet od každého.
Operationen zu jeweils $250.000. Wissen Sie, wie viel das ist?
Operací každá za 250 tis. takže kolik to je?
Zulassungen im Sinne dieser Verordnung können für jeweils zehn Jahre verlängert werden.
Povolení vydaná podle tohoto nařízení lze prodloužit vždy o desetileté období.
Sie haben zwei Instrumente installiert, die jeweils eine große Kontaktlinse enthielten.
Namontovali dva přístroje každý s obrovskou kontaktní čočkou.
Diese Gameten haben jeweils nur 23 Chromosomen, oder die Hälfte des vollständigen Chromosomensatzes.
Tyto gamety mají každá pouze dvacet tři chromosomů pouze polovinu plného počtu.
Diese Flughäfen ein Verkehrsvolumen von jeweils mindestens 100 000 Fluggästen pro Jahr haben und.
Každé z těchto letišť vykazuje objem provozu nejméně 100000 cestujících ročně.
Die Übergänge sind jeweils fließend.
Přechody mezi nimi jsou vždy plynulé.
Im Laufe der letzten drei Jahre haben beide jeweils über 200 Riesen bekommen.
Za poslední tři roky každý dostal přes dvě stě tisíc.
Die Verkaufsetiketten der eingetragenen Firma müssen jeweils von der Kontrolleinrichtung genehmigt werden.
Obchodní označení výrobků každého zapsaného výrobního odvětví musí být schváleno kontrolním subjektem.
Indien und China bewegen sich- jeweils auf ihre eigene Art- bereits in diese Richtung.
Indie čína už se každá svým způsobem tímto směrem pohybují.
Also verlassen wir das Geschäft mit jeweils einem von beidem.
Takže z obchodu odkráčíme s jedním kusem od každého.

Výsledek: 588, Čas: 0.1619

Viz také


jeweils nur
připravováno pouze jen jednu každá pouze pouze jednomu
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc