LEBEN DO ČEŠTINY

Překlad Leben do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 51309, Čas: 0.0487

Příklady použití Leben ve větě a jejich překlady

Goldas Leben ist vom Aberglauben bestimmt.
Pověry ovládly goldin život.
Aber mein Leben ist zurzeit viel zu kompliziert.
Ale můj život je teď příliš komplikovaný.
Vielleicht konnte er damit nicht leben, was er, seine Schwester und sein Schwager getan hatten.
Třeba nemohl žít s tím co s jeho sestrou švagrem provedli.
Wo Judith leben könnte?
Kde může judith žít?
Damit ich leben kann für sie.
Abych já mohl být naživu pro ně.
Leben bleiben.
Zůstaň naživu.
Bleib am Leben, hörst du?
Zůstaň na živu slyšíš mě?
So bleiben sie am Leben, aber was ist mit Ihnen?
To udrží na živu je ale co vy?
Wo Ryan leben könnte?
Kde by mohl ryan bydlet?
Leben auf einer Hazienda.
Bydlet v haciendě.
Eine Million Leute leben im Dschungel wie Tiere.
Milion lidí žijících v džungli jako zvířata.
Zivilisation bedeutet, Menschen leben in Gruppen zusammen. Wir können das gut.
Civilizaci tvoří skupiny spolu žijících lidí v tom jsme dost dobří.
Jiné příklady vět
Man sagt, das Leben gibt dir keine zweiten Chancen.
Říká se že život nedává druhou šanci.
Leben für die lebenden Jedi wir müssen.
Žít pro žijící jedie my musíme.
Mein Leben für dich.
Položím za tebe život.
Mein Leben für ihn.
Položím za něj život.
Durch uns leben für immer sie werden.
Žít skrze nás navždy oni budou.
Idiot, sie leben doch noch!
Ldiote! jsou stále naživu!
Kyle, sie leben.
Kyle oni jsou naživu.
Lasst ihn am Leben.
Necháme ho na živu.
Ja. Mein Leben für ihn!
Obětuju pro něj svůj život!
Tituba, Ihr möchtet leben, oder?
Titubo ty chceš žít že?
Willst du jemals in deinem Leben eine Frau ficken, Keith?
Chceš někdy ve svým životě opíchat ženskou keithe?
Es behielt mich am Leben, aIs Snack.
Nechalo mě to na živu jako zákusek.
Warum hast du die Schwindlerin leben lassen?
Proč jsi nechala tu podvodnici naživu?
Wir waren sehr glücklich. Wir wollten ernsthaft anders leben.
Byli jsme velmi šťastní upřímně jsme zkoušeli žít jinak.
Mein Leben für sie.
Položím za tebe život.
Zusammen leben, dieses Haus mieten?
Bydlet spolu pronajmout si tenhle dům?
Die Situation der 1,4 Milliarden Menschen, die in extremer Armut leben, ist da schon anders.
Situace 1,4 miliardy lidí žijících vampnbsp; krajní chudobě je jiná.
Es ist Leben und Tod.
Je to o životě smrti.

Výsledek: 51309, Čas: 0.0487

S Synonyma "leben"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc