MUSS DO ČEŠTINY

Překlad Muss do Češtiny

Výsledek: 63087, Čas: 0.0496

Příklady použití Muss ve větě a jejich překlady

Es muss ein Missverständnis sein.
Určitě to bylo nedorozumění.
Sie muss dich vermissen.
Určitě se jí po vás stýská.
Was er auch macht, muss ans Licht gebracht werden.
Ať dělá cokoliv je třeba to vynést na světlo.
Es muss nicht sein.
To není třeba.
Okay, das muss eine Störung sein.
Dobře toto.. musí být závada.
Zoya muss verschwinden, Nance.
Nance zoya musí odejít.
Abdul muss mit Ihnen reden.
Abdul s tebou potřebuje mluvit.
Meine Mutter muss mit mir reden.
Moje máma semnou potřebuje mluvit.
Muss ich mir Sorgen machen?
Mám si dělat starosti?
Also muss ich ihn allein suchen?
Takže ho mám najít sám?
Muss das sein?
Je tohle nutné?
Das muss doch nicht sein.
To není nutné.
Jiné příklady vět
Wie beschämend muss das sein!
To musí bejt ostuda!
Er muss es erfahren.
Potřebuje to vědět.
Der Ordner muss ein Unterordner von %1 sein.
Adresář musí být podadresář%.
Kepner muss die Stangen aus Shiska-Bob.
Kepnerová potřebuje odříznout roxory.
Victor muss dies begreifen.
Victor to musí pochopit.
Muss ich darauf antworten?
Mám ti na to odpovědět?
Der Swimmingpool muss neu gefliest werden.
Plavecký bazén potřebuje novou omítku.
Aber ich muss nach Hause.
mám ale večerku.
Es muss gemacht werden.
Tohle je třeba udělat.
Der Schwellenwert muss positiv sein.
Hodnota prahu musí být kladná.
Zweitens muss auch die Qualität der Produkte kontrolliert werden.
Zadruhé je nutné kontrolovat rovněž kvalitu produktů.
Muss ich dich jetzt töten?
Mám tě teď zabít?
Redefreiheit muss garantiert sein.
Je třeba zaručit svobodu projevu.
Ich muss sie in Sicherheit bringen.
Musím tě dostat do bezpečí.
Jemand muss sich diesen grünen Schweinen entgegenstellen.
Někdo se musí postavit těm zeleným prasatům.
Die Kommission muss den Informationsfluss mit Griechenland abklären.
Komise potřebuje ujasnit s řeckem tok informací.
Jungs, das muss doch nicht sein.
Hoši tohle není třeba.
Muss deinen Computer updaten.
Musím aktualizovat tvůj počítač.

Výsledek: 63087, Čas: 0.0496

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc