REGELUNGEN DO ČEŠTINY

Překlad Regelungen do Češtiny

Výsledek: 1380, Čas: 0.0943

Příklady použití Regelungen ve větě a jejich překlady

Diese Verordnung findet unbeschadet der in den Mitgliedstaaten geltenden Regelungen für ccTLDs Anwendung.
Tímto nařízením není dotčena úprava pro cctld platná v členských státech.
Aktualisierung der Allgemeinen Regelungen der EZB.
Úprava obecné dokumentace ECB.
Die Kommission teilt diese Regelungen dann den anderen Mitgliedstaaten mit.
Komise tato opatření následně sdělí ostatním členským státům.
Wieso können solche Regelungen dann nicht auch mit anderen Ländern getroffen werden?
Proč tedy nemohou být podobná opatření přijata ve spolupráci s jinými zeměmi?
Infolge all dieser Regelungen werden die Produkte um bis zu 30% teurer.
V důsledku všech těchto nařízení jsou výrobky dražší o 30% více.
Diese unterschiedlichen Politikansätze und voneinander abweichenden Regelungen lösen bei den Bürgern Verwirrung und Unsicherheit aus.
Tato rozdílná politická těžiště vzájemně odlišná nařízení vzbuzují v občanech zmatek nejistotu.
Auch die Regelungen zum Tachographen müssen verbessert werden.
Je také nutné vylepšit pravidla pro tachografy.
Die derzeitigen Regelungen bedürfen einer Vereinfachung und Verdeutlichung.
Současná pravidla je třeba zjednodušit objasnit.

Předpisy

( vorschriften , bestimmungen , rechtsvorschriften )
Wir sollten daher gewährleisten, dass die Regelungen für den Schutz von Verbrauchern klar und transparent sind.
Proto musíme zaručit že předpisy na ochranu spotřebitelů budou jasné transparentní.
Sie wird sehr konkrete Regelungen zu Risikomanagement und Cashmanagement beinhalten.
Budou v ní některé velice konkrétní předpisy pro řízení rizik řízení hotovosti.
Regionale Regelungen-"Octroi"-Erstattung.
Regionální režimy vrácení berních dávek.
III. Regionale Regelungen.
III. regionální režimy.
Die einzelstaatlichen rechtlichen Regelungen zur Bekämpfung des Terrorismus und ihre Anwendung sind verbesserungsbedürftig.
Je nezbytné dosáhnout zdokonalení vnitrostátních právních systémů jejich uplatňování v boji proti terorismu.
Sie legen der Kommission eine Beschreibung dieser Regelungen vor.
Předání popisu těchto systémů komisi;
Jiné příklady vět
Einheitliche Regelungen gibt es auch im Bereich der Rechtsschutzversicherung 18.
Společná pravidla existují také v oblasti pojištění právní ochrany 18.
Mit dem Richtlinienvorschlag sollen einheitliche Regelungen für das Inverkehrbringen von PFOS festgelegt werden.
Navrhovaná směrnice by stanovila jednotná pravidla pro oběh PFOS.
Die vorgeschlagenen Regelungen sind ebenfalls außergewöhnlich schwach.
Navrhované předpisy jsou také mimořádně slabé.
Die Mitgliedstaaten können diese Möglichkeit auf einzelstaatliche Regelungen ausdehnen.
Členské státy mohou rozšířit tuto možnost na vnitrostátní režimy.
Siehe auch die Speziellen Regelungen über die Anwendung der Mindestreserven in Anhang III.
Viz též zvláštní pravidla o uplatňování minimálních rezerv v příloze III.
Die aufgeführten internationalen Regelungen werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.
Uvedené mezinárodní předpisy jsou zveřejňovány v úředním věstníku evropských společenství.
Es wäre unlogisch, wenn für den Datenschutz in den vorgeschalteten Stufen unterschiedliche Regelungen gelten würden.
Není logické mít v uvedených fázích různé platné režimy ochrany údajů.
Diese Regelungen bestehen seit mehr als 30 Jahren.
Tyto předpisy už existují více než 30 let.
Derartige Regelungen werden der gemeinsamen Kontrollinstanz mitgeteilt und in gesonderten internen Handbüchern veröffentlicht.
Tato pravidla se oznámí společnému kontrolnímu orgánu zveřejní se ve zvláštní vnitřní příručce.
Der Wortlaut der praktischen Regelungen ist diesem Beschluß beigefügt.
Znění praktických opatření se připojuje k tomuto rozhodnutí.
Funktionierende, bereits existierende nationale Regelungen im Bereich des Nichtraucherschutzes müssen beibehalten werden können.
Fungující platná vnitrostátní pravidla v oblasti ochrany nekuřáků musí být možné zachovat.
Neue Regelungen für Tierversuche.
Nové předpisy o pokusech na zvířatech.
Im März genehmigte die Kommission Regelungen für Innovationsbeihilfen zu.
V březnu komise schválila režimy podpory na inovace na stavbu lodí.
Meiner Meinung nach sollten sich die Regelungen auf Fragen des Verbraucherschutzes konzentrieren.
Podle mého názoru by se regulace měla zaměřit na otázky ochrany spotřebitele.
Die Regelungen zur Ursprungskennzeichnung verleihen auch einen wirksamen Schutz gegen Fälschungen und den unlauteren Wettbewerb.
Nařízení o označování původu je také účinnou ochranou před paděláním nekalou soutěží.
Ähnliche Regelungen gelten auch in anderen europäischen Staaten.
Obdobné předpisy platí také v jiných evropských státech.

Výsledek: 1380, Čas: 0.0943

Viz také


europäischen regelungen
evropská pravidla evropskými předpisy evropských pravidel předpisů evropské právní předpisy
klare regelungen
jasná pravidla jasné předpisy jasnou regulaci
unterschiedliche regelungen
různá pravidla odlišná pravidla diferencované režimy rozdíly mezi pravidly různé systémy regulace
festgelegten regelungen
pravidly stanovenými pravidla stanovená předpisy stanovenými
spezielle regelungen
zvláštní pravidla zvláštní předpisy speciální ustanovení zvláštní úprava
internen regelungen
vnitřních předpisů vnitřními pravidly
regelungen müssen
systémů musí být režimu musí řád musí pravidla musí opatření musí
bessere regelungen
lepší pravidla lepší předpisy kvalitnější předpis
hinsichtlich der regelungen
pokud jde o režimy týkající se režimů
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc