SEHR DO ČEŠTINY

Překlad Sehr do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 47464, Čas: 0.6369

Příklady použití Sehr ve větě a jejich překlady

Hier sehr vorsichtig sein.
Tady buď velmi opatrný.
Das ist ein sehr aufrichtiges"Danke" von Ihnen.
To je od tebe velmi upřímné děkuji.

Moc

( sehr , viel , macht )
Es tut mir sehr Leid, Sir.
Je mi to moc líto pane.
Sie sind sehr süß, Eric.
Jsi moc milý ericu.
Und sehr unterhaltsam.
Dost zábavná.
Klingt sehr experimentell.
To zní dost avantgardně.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Jsem na tebe opravdu hrdý.
Er scheint sehr schnell zu sprechen.
Vypadá to že mluví opravdu rychle.

Hodně

( viel , sehr , menge )
Für sehr lange Zeit.
Na hodně dlouhou dobu.
Sehr einfache Handlung, kein Dialog.
Hodně jednoduchý příběh žádné dialogy.

Velice

( sehr , äußerst , ganz )
Sehr witzig.
Velice zábavný.
Sehr geschmackvoll.
Velice vkusné.
Jiné příklady vět
Sehr gute Freunde.
Velmi dobří přátele.
Ich bin sehr gespannt: auf Ihren Hamlet, mein Mephisto.
Jsem moc zvědavý na vašeho hamleta můj mefisto.
Sehr niedrig.
Velmi nízký.
Sehr gut, danke.
Moc dobře díky.
Sehr gutThe quality of music.
Velmi příjemnéthe quality of music.
Aber du warst sehr korrekt und würdevoll.
Ale jsi velice upjatý důstojný.
Sie wissen, wie sehr lhr Hund Fleisch mag?
Víte jak moc má váš pes rád maso?
Sehr zielstrebig, aufmerksam, charmant.
Velice cílevědomý pozorný šarmantní.
Es sieht sehr brutal aus.
Vypadá to hodně brutálně.
Wir waren sehr glücklich. Wir wollten ernsthaft anders leben.
Byli jsme velmi šťastní upřímně jsme zkoušeli žít jinak.
Sehr gern.
Opravdu ráda.
Sehr bildlich gesprochen.
Hodně imagistický.
Sehr zielstrebig.
Velice cílevědomé.
Sehr lustig, Süße!
Moc vtipný zlato!
Sehr sogar.
Vážně je.
Das ist sehr verantwortungsvoll von dir, Claire.
To je od tebe velmi zodpovědné claire.
Sehr hübsch!
Moc pěknej!
Sehr... böser.
Opravdu. zlý.

Výsledek: 47464, Čas: 0.6369

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc