SICH DO ČEŠTINY

Překlad Sich do Češtiny

Výsledek: 163431, Čas: 0.1842

se (120771) si (28398) sebe (3925) sobě (2188)

Příklady použití Sich ve větě a jejich překlady

Se

( sich , mich , uns )
Schnallen Sie sich an, Sir.
Připoutejte se pane.
Larissa hat sich gerade auf ihrer Station im Pädiatrie-Gang angemeldet.
Larissa se právě přihlásila na její stanici na pediatrickém oddělení.
Jiné příklady vět
Sie machen sich Sorgen um die Republik.
Dělají si starosti o republiku.
Sie passen auf sich auf, machen Ihre Arbeit.
Dávejte na sebe pozor dělejte svou práci.
Er erinnert sich an nichts.
Říkal že si na nic nevzpomíná.
Er muss sich durch die Menge bewegen.
Musí se pohybovat v davu.
Natürlich erinnert sich die Welt an das Monster, nicht den Mann.
Svět si samozřejmě pamatuje tu stvůru ne toho člověka.
Für sich allein zeigt es keine Symptome.
Sama o sobě nemá žádné symptomy.
Er sieht sich selbst als Beschützer.
Vidí sám sebe jako ochránce.
Zirkusse sehen sich gerne als Familien.
Cirkusy se rády považují za rodiny.
So verhält sich also ein Massenmörder im Ruhestand.
Tak takhle se chová masovej vrah v důchodu.
Was auch immer Ihnen Liam über sich erzählt hat, es ist eine Lüge.
Cokoliv vám liam o sobě řekl je lež.
Sehen Sie sich selbst?
Vidíš sám sebe?
Standen sie sich nahe?
Byli ste si blízcí?
Er versteckt sich in seinem Laden.
Schovává se v obchodě.
Sie vermeiden sich den ganzen Tag und verschwinden nachts.
Celý den se sobě vyhýbají na noc pak zmizí.
Einen Teil von sich ließ er in dieser Höhle.
Kousek sebe nechal v té jeskyni.
Er erinnert sich an nichts!
si na nic nepamatuje!
Sie will mir nichts über sich erzählen.
Nechce mi o sobě nic říct.
Passen Sie auf sich auf, mein Freund.
Dávej na sebe pozor příteli.
Das kann Ihnen helfen sich zu erinnern, wann Sie das Pflaster wechseln müssen.
To vám pomůže vzpomenout si kdy máte náplast vyměnit.
Der Händler macht sich über mich lustig, Claudius Stachus.
Ten kupec se mi vysmívá claudie kvintínie.
Man verliert sich selbst in der Beziehung.
Ztratíte sami sebe ve vztahu.
Sie können sich eine Kopie machen.
Můžete si udělat kopii.
Sie locken die Bestie zu sich.
Lákají k sobě bestii.
Warum hat sie sich nicht weggebeamt?
Proč se odtamtud nepřenesla?
Drehen Sie sich um und setzen Sie sich auf Ihre Hände.
Otočte se sedněte si na ruce.
Ich... ich denke, Sie sind etwas hart zu sich selbst.
Myslím že jste na sebe trochu tvrdý.
Sie warten darauf, dass Sie sich selbst verzeihen.
Oni čekají že odpustíte sama sobě.
Wie sich zeigte, repariert er gerne Dinge.
Ukázalo se že rád opravuje věci.

Výsledek: 163431, Čas: 0.1842

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc