VERSTEHEN DO ČEŠTINY

Překlad Verstehen do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 3549, Čas: 0.0676

Příklady použití Verstehen ve větě a jejich překlady

Du musst verstehen, ich habe mein eigenes Leben.
Musíš pochopit že mám svůj vlastní život.
Wir müssen verstehen, was geschieht.
My potřebujeme pochopit co se děje.
Wollen Sie etwas verstehen, Doktor?
Chcete něčemu rozumět doktore?
Aber du musst den Einfluss verstehen, den diese Stadt auf dich hat.
Ale musíš rozumět vlivu jaký na tebe tohle město má.

Pochopení

( verständnis , zu verstehen , erkenntnis )
Wir können diesen Menschen Verstehen, Kontrolle, oder, wenn nötig, Eliminierung ihrer Fähigkeiten anbieten.
Můžeme těm lidem nabídnout pochopení kontrolu nebo pokud chtějí eliminaci jejich schopností.
Verstehen schmälert nicht meine Verachtung für Sie.
Pochopení nezmírní mé pohrdání vámi.

Chápete

( verstehen , wissen sie , klar )
Das verstehen Sie doch,
Určitě mě chápete. však.
Aber verstehen Sie das,
Ale chápete to vy.

Víte

( wissen sie , weißt du , kennen sie )
Verstehen Sie etwas vom Knoten binden?
Víte něco o vázání uzlů?
Benjamin, verstehen Sie was von Knöpfen?
Benjamine víte něco o knoflících?

Jasné

( klar , okay , offensichtlich )
Kein Kommentar. Verstehen Sie das?
Bez komentáře je to jasné?
Sie verstehen das,
Je vám to jasné.
Jiné příklady vět
Allerdings müssen wir natürlich verstehen, dass das Problem nun vor unserer Tür liegt.
Nicméně musíme samozřejmě pochopit že problém nyní leží před našimi dveřmi.
Er kann nicht verstehen, wieso ich hier bleiben will.
On nedokáže pochopit proč tu chci zůstat.
Sie werden das nie verstehen.
Nikdy tomu nebudete rozumět.
Du musst verstehen, dass Hazel noch sehr krank ist.
Musíš pochopit že hazel je pořád moc nemocná.
Sie verstehen mich.
Vy mě chápete.
Ich möchte es verstehen.
Chtěla bych tomu rozumět.
Aber Van Houten wird's verstehen.
Petr van houten tomu rozumět bude.
Verstehen Sie etwas von Gärten?
Víte něco o zahradničení?
Aber Sie verstehen es, nicht wahr, Sandy?
Vy to ale chápete viďte sandy?
Aber Sie müssen verstehen, für mich.
Ale musíte pochopit že pro mě.
Sie verstehen meinen.
Vy chápete mou.
Sie müssen verstehen, wie mächtig dieses Wesen ist.
Musíte pochopit jak je to stvoření silné.
Also du denken verstehen Sing-Sing-Stein besser als ich?
Takže si myslíte že o zpívajícím kameni víte víc než já?
Sie sollten das verstehen.
Ty bys měla rozumět.
Ich werde nie verstehen, was ihr den ganzen Tag so tut.
Nikdy nepochopím co celý den děláte.
Sie verstehen, dass krimineller Besitz einer Schusswaffe kein Kapitalverbrechen ist, oder Walter?
Je vám jasné že držení střelné zbraně je trestný čin waltere?
Verstehen ist überbewertet.
Porozumění je přeceňované.
Verstehen heißt nicht entschuldigen.
Pochopení neznamená omlouvání.

Výsledek: 3549, Čas: 0.0676

Viz také


sie verstehen
rozumíte chápete víte pochopit
das verstehen
pochopit rozumět chápat
wir verstehen
chápeme rozumíme pochopit porozumět
es verstehen
pochopit porozumět
besser verstehen
lépe porozumět lépe pochopit lépe rozumět lepší pochopení
verstehen würde
pochopí rozumím
auch verstehen
to věděl taky jasné to chápu to vysvětli také rozumím
verstehen wie
pochopit jak víme jak budeme chápat jak si uvědomit jak
sie müssen verstehen
musíte pochopit musíš pochopit musíte chápat
du musst verstehen
musíš pochopit
es zu verstehen
to pochopit tomu porozumět
verstehen sie nicht
to nechápeš nechápete to
das zu verstehen
to pochopit
verstehen sie das
rozumíte tomu rozumíš tomu chápeš to
besser zu verstehen
lépe pochopit lépe porozumět lepšímu pochopení
wir verstehen uns
si rozumíme vycházíme vím
sie zu verstehen
to pochopit porozumět jim rozumět
kann ich verstehen
dokážu pochopit chápu to tomu rozumím
um zu verstehen
abychom pochopili k pochopení
dass sie verstehen
abyste pochopil že rozumíte že víte
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc