WURDE DO ČEŠTINY

Překlad Wurde do Češtiny

S Synonymum

Výsledek: 32178, Čas: 0.0722

Příklady použití Wurde ve větě a jejich překlady

Byl

( war , wurde , hat )
Im vergangenen November wurde in Nordostungarn ein Roma-Ehepaar ermordet.
Loni v listopadu byl v severovýchodním maďarsku zavražděn romský pár.
Das Objekt wurde geändert. Änderungen speichern?
Objekt byl změněn. uložit změny?
Ken wurde Zeremonienmeister im Londoner Aquarium.
Ken se stal moderátorem v londýnském mořském světě.
Und so wurde der Mensch selbst der Schöpfer seines Untergangs.
Tak se stal člověk strůjcem vlastního zániku.

Došlo

( es gab , wurde , kam )
Deshalb wurde das Mikrofon abgeschaltet.
Z tohoto důvodu došlo k vypnutí mikrofonu.
Im Jahr 2007 wurde die erforderliche Stellungnahme der EZB in sechs Fällen nicht eingeholt.
V roce 2007 došlo k šesti případům kdy ECB nebyla konzultována.
Ich wurde von einem Elvisimitator in einem Go-Kart-Rennen besiegt.
dostal na držku od imitátora elvise v závodě motokár.
Vor ein paar Tagen wurde ein Typ hinterm Laden zusammengeschlagen.
Před pár dny dostal jeden kluk za krámem pěknou nakládačku.
Der Schnitt wurde ihr später zugefügt.
Ta rána vznikla později.
Und so wurde die Legende um unser Himmlisches Schwert geboren.
Tak vznikla legenda o našem nebeském meči.
Jiné příklady vět
Der iPod wurde erfolgreich initialisiert.
Ipod byl úspěšně inicializován.
Mein Vater wurde von unseren Feinden vergiftet.
Můj otec byl otráven našimi nepřáteli.
Und so wurde der Mensch selbst der Schöpfer seines Untergangs.
Tak se stal člověk strůjcem vlastní zkázy.
Und ich wurde dein bester Freund.
se stal tvým nejlepším přítelem.
Dieser Sektor wurde vor einigen Jahren reformiert.
V tomto odvětví došlo před několika lety k reformě.
Also wurde jemand verwandelt, ein Kree Sklavenkrieger erschaffen.
Takže někdo byl přeměněn. otrok rasy kree. zneškodnili jste ji.
George Luz wurde Handwerker in Providence, Rhode Island.
George luz se stal dělníkem v providence rl.
Ihre Familie wurde heute verleumdet, Mrs. Rayburn.
Vaše rodina dnes byla osočována paní rayburnová.
Moe wurde angegriffen.
Moe byl napaden.
Dies wurde zum Teil durch eine Anpassung des mehrjährigen Finanzrahmens erreicht.
Došlo k tomu částečně prostřednictvím přizpůsobení se víceletému finančnímu rámci.
Dawson wurde gewarnt.
Dawson dostal výstrahu.
Während des ersten Weltkriegs... wurde einem Offizier unseres Regiments der Rückzug befohlen.
V první světové dostal důstojník z našeho pluku rozkaz k ústupu.
Mir wurde gesagt, Sie wären krank.
Bylo mi řečeno že jste nemocná.
Das Opfer wurde als Matthew Bevilaqua identifiziert, ein Angehöriger der Soprano-Familie.
Oběť byla identifikována jako matthew bevilaqua blízký rodiny sopranů.
Die Zivilbevölkerung in Sri Lanka wurde, neben anderen Gräueltaten, bombardiert.
Na srí lance došlo kromě jiných zvěrstev také k bombardování civilního obyvatelstva.
Ich wurde vorhersehbar.
se stal předvídatelným.
Wer wurde sonst verletzt?
Kdo další byl zraněn?
Diese erlesene Schale wurde um 1520 angefertigt, vor über 450 Jahren.
Tato nádherná mísa vznikla kolem roku 1520 před více než 450 lety.
So wurde das Jet Propulsion Lab gegründet.
Takhle vznikla laboratoř proudového pohonu JPL.
Es wurde mir erst klar, als ich ihn sah.
Došlo mi to až když jsem ho viděla.

Výsledek: 32178, Čas: 0.0722

Viz také


ich wurde
jsem
es wurde
bylo
er wurde
byl stal
wurde in
byl v byla hodnocena v
wurde nicht
nebyl
sie wurde
byla stala
wurde ich
jsem
angenommen wurde
přijata
das wurde
to bylo
gesagt wurde
bylo řečeno zaznělo
wurde bei
byla pozorována u bylo u byla hodnocena u byla hlášena u
wurde zu
se stal
wurde es
to bylo
erschossen wurde
zastřelili zastřelen střelili
dann wurde
pak jsem potom
wurde zerstört
byla zničena zničili
entführt wurde
unesli unesen byla unesena
verhaftet wurde
zatkli byl zatčen zavřeli
studien wurde
studiích byla
wurde bereits
byl již již byla bylo

S Synonyma "wurde"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc