ACUTE RENAL FAILURE NA HRVATSKI

Prijevod acute renal failure u Hrvatski

Rezultati: 73, Vrijeme: 0.0459

Engleski-hrvatski rječnik
akutno zatajenje bubrega akutnog zatajenja bubrega akutnim zatajenjem bubrega

Primjeri korištenja Acute Renal Failure u rečenici i njihovi prijevodi

Common: acute renal failure.
Često: akutno zatajenje bubrega.
Kidney problems including acute renal failure(severely decreased urine output).
Problemi s bubrezima, uključujući akutno zatajenje bubrega(jako smanjeno izlučivanje mokraće).

Blood creatinine increasedb, pre-renal azotemia with or without acute renal failure.
Povišen kreatinin u krvib, prerenalna azotemija sa ili bez akutnog zatajenja bubrega.
Acute renal failure.
Akutno zatajenje bubrega.
Acute renal failure( < 1%) Renal failure( < 1%).
Akutno zatajenje bubrega(<1%) zatajenje bubrega(<1%).
Acute renal failuresee section 4.
Akutno zatajenje bubregavidjeti dio 4.
Acute renal failure fast heart rate.
Akutno zatajenje bubrega ubrzani otkucaji srca.
Acute renal failure fast heart rate.
Akutno zatajenje bubrega ubrzano kucanje srca.
Acute renal failure secondary to dehydration might be potentially fatal.
Akutno zatajenje bubrega kao posljedica dehidracije može biti smrtonosno.
Acute renal failure, blood urea increased.
Akutno zatajenje bubrega, povišena urea u krvi.
Acute renal failure, renal impairment.
Akutno zatajenje bubrega, oštećenje bubrežne funkcije.
Common: oliguria, fluid retention, haematuria Uncommon: acute renal failure.
Često: oligurija, retencija tekućine, hematurija manje često: akutno zatajenje bubrega.
Increased daytime urination, acute renal failure.
Učestalo dnevno mokrenje, akutno zatajenje bubrega.
Renal impairment(see section 4.4), acute renal failure.
Oštećenje funkcije bubrega(vidjeti dio 4.4), akutno zatajenje bubrega.
Renal impairment including acute renal failure.
Oštećenje bubrega uključujući akutno zatajenje bubrega.
Acute renal failure, i knew it.
Akutno zatajenje bubrega, znam.
Uncommon: renal impairment including acute renal failure.
Manje često: oštećenje funkcije bubrega uključujući akutno zatajenje bubrega.
She's got acute renal failure.
Ima akutno zatajenje bubrega.
It's acute renal failure caused by sweat poisoning.
Imam akutno zatajenje bubrega uzrokovano trovanjem znoja.
Rare: acute renal failure, urinary retention.
Rijetko: akutno bubrežno zatajenje, retencija urina.
Uncommon: acute renal failure, haematuria, proteinuria.
Manje često: akutno zatajenje bubrega, hematurija, proteinurija.
Technically, lauren died from acute renal failure.
Tehnicki, lauren je umrla od akutnog zatajivanja bubrega.
Nora's a widow, 80, acute renal failure.
Nora je udovica, 80, akutno zatajenje bubrega.
Renal failure, acute renal failure.
Zatajenje bubrega, akutno bubrežno zatajenje.
Acute renal failure, haematuria, proteinuria acquired fanconi syndrome.
Akutno zatajenje bubrega, hematurija, proteinurija stečeni fanconijev sindrom.
Additional clinical signs may include myoglobinuria(rhabdomyolysis) and acute renal failure.
Dodatni klinički znakovi mogu biti mioglobinurija(rabdomioliza) i akutno zatajenje bubrega.
Additional clinical signs may include myoglobinuria(rhabdomyolysis) and acute renal failure.
Dodatni klinički znakovi mogu uključivati mioglobinuriju(rabdomiolizu) i akutno zatajenje bubrega.
Additional signs may include myoglobinuria(rhabdomyolysis) and acute renal failure.
Dodatni simptomi mogu uključivati mioglobinuriju(rabdomiolizu) i akutno zatajenje bubrega.
Increase in serum creatinine level and/or acute renal failure have been observed.
Opaženo je povećanje razine serumskog kreatinina i/ili akutno zatajenje bubrega.
Increase in serum creatinine level and/or acute renal failure have been observed.
Zapaženo je povećanje razine kreatinina u serumu i/ili akutno zatajenje bubrega.

Rezultati: 73, Vrijeme: 0.0459

VIDI TAKOĐER
RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Acute renal failure" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više