DOES NOT PROVIDE NA HRVATSKI

Prijevod does not provide u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 93, Vrijeme: 0.2066

Engleski-hrvatski rječnik
ne pruža ne osigurava ne daje ne predviđa ne omogućava ne nudi ne propisuje ne predviđaju

Primjeri korištenja Does Not Provide u rečenici i njihovi prijevodi

Unfortunately, windows does not provide an option to change the reminder.
Nažalost, sustav windows ne pruža opciju za promjenu podsjetnika.
Race does not provide competitive advantage and success.
Rasa ne daje konkurentsku prednost i uspjeh.

Mobile does not provide any warranty or take any responsibility for any such apps or.
Microsoft mobile ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za takve aplikacije ili.
The proposal/initiative does not provide for co-financing by third parties.
Prijedlogom/inicijativom ne predviđa se sufinanciranje od trećih osoba.
Synflorix does not provide protection against other micro- organisms.
Synflorix ne pruža zaštitu od drugih mikroorganizama.
Union law currently does not provide specific facilitations for these two situations.
Pravo unije trenutačno ne predviđa posebne pogodnosti za ove dvije situacije.
The title does not provide enough information.
Naslov ne pruža dovoljno informacija@ info.
The H120 screws onto the cylinder piston rod, but does not provide length adjustment.
Montira se na navoj klipa, ali ne omogućava prilagodbu dužine.
The description about the crash details does not provide enough information.
Opis detalja pada ne pruža dovoljno informacija@ info.
The declaration does not provide any change to the rules.
Izjavom se ne predviđa nikakva promjena pravila.
Your system does not provide support for the'remote widgets' feature.
Vaš sustav ne pruža podršku za mogućnost'udaljeni widgeti'. Pristup nije uspio.
Creative commons is not a law firm and does not provide legal services.
Creative commons nije odvjetnički ured i ne pruža pravne usluge.
Free high speed wireless interner.Condo casa inn does not provide computers.
Free brzinu bežičnog interner(Condo casa inn ne pruža računala).
Oh, I'm sorry; this hotel does not provide such a service.
Ah, žao mi je; ovaj hotel ne pruža takve usluge.
Activists are likely to be bored by lectures since it does not provide involvement.
Aktivisti su vjerojatno da će biti dosadno predavanja jer ne pruža angažman.
Do not forget, at grand does not provide a second chance.
Ne zaboravite, u hotelu grand ne pružamo drugu šansu.
The common provisions regulation does not provide explicit criteria to assess effective action.
Uredbom o zajedničkim odredbama nisu predviđeni izričiti kriteriji za procjenu učinkovitih mjera.
It may provide comfort on the ground, but does not provide a solution to the northern political problem," political commentator fatlum sadiku told setimes.
Može ponuditi olakšanje na terenu, ali ne pruža rješenje političkog problema na sjeveru", izjavio je politički komentator fatlum sadiku za setimes.
The NMU does not provide financial support and other obligations in connection with a stay of family members of foreign citizens in ukraine.
NMU ne pruža financijsku podršku i druge obveze u vezi s boravka članova obitelji stranih državljana u ukrajini.
This hinders the sustainable management of these fisheries, and does not provide stability of fishing opportunities for the fishermen operating in these fisheries.
To ometa održivo upravljanje tim ribarstvom i ne osigurava stabilnost ribolovnih mogućnosti za ribare koji se njime bave.
Ala-induced fluorescence of brain tissue does not provide information about the tissue's underlying neurological function.
Fluorescencija moždanog tkiva inducirana pomoću 5-ALA ne daje podatke o neurološkoj funkciji toga tkiva.
A sulphonylurea, when the sulphonylurea alone, with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control in patients for whom use of metformin is considered inappropriate.
A sulfonilurejom, kada sulfonilureja primijenjena sama uz dijetu i tjelovježbu ne osigurava primjerenu kontrolu glikemije u bolesnika u kojih se primjena metformina smatra neprimjerenom.
In this, its first anti-corruption report, the commission does not provide a link to the overall issue of fraud and corruption in the EU and its member states.
Tako komisija svojim prvim izvješćem o suzbijanju korupcije ne pruža poveznicu s općim pitanjem prijevare i korupcije u eu-u i državama članicama.
But he stressed that UN security council 1244 does not provide for the berlin agreement to be used as the basis for a decision on Kosovo's status.
Međutim, naglasio je kako rezolucija 1244 vijeća sigurnosti UN ne omogućava da se berlinski sporazum rabi kao temelj za odluku o statusu kosova.
The member states contend that the ESA does not provide sufficient guarantees for the processing of sensitive data, which should be handled by the EUSC.
Države članice smatraju da ESA ne pruža dovoljno jamstva za postupanje s osjetljivim podacima, kojima bi se, stoga, trebao baviti svemirski centar.
Therefore, if the exhibition of croatian design does not provide an objective overview of the state of the croatian design over the past two years, what does it provide?
Ako, dakle, izložba hrvatskog dizajna ne daje objektivnu sliku stanja hrvatskog dizajna u protekle dvije godine, što nam onda daje?
A thiazolidinedione, when the thiazolidinedione alone with diet and exercise, does not provide adequate glycaemic control in patients for whom use of a thiazolidinedione is considered appropriate.
Tiazolidindionom, kada tiazolidindion primijenjen sam uz dijetu i tjelovježbu ne osigurava primjerenu kontrolu glikemije u bolesnika u kojih se primjena tiazolidindiona smatra primjerenom.
Answer: the bible does not provide the exact day or even the exact year in which jesus was born in bethlehem.
Odgovor: biblija ne daje točan dan ni točnu godinu kada se isus rodio u betlehemu.
Inductos does not provide mechanical stability and should not be used to fill a void in the presence of compressive forces.
Inductos ne osigurava mehaničku stabilnost i ne treba ga koristiti za popunjavanje šupljine u prisutnosti kompresivnih sila.
The service'%1' does not provide an interface'%2' with keyword'%3'.
Usluga'%1' ne nudi sučelje'%2' s ključnom riječju'% 3'.

Rezultati: 93, Vrijeme: 0.2066

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Does not provide" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više