IS IN LINE NA HRVATSKI

Prijevod is in line u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 109, Vrijeme: 0.1097

Engleski-hrvatski rječnik
je u skladu

Primjeri korištenja Is In Line u rečenici i njihovi prijevodi

This is in line with the serbian and yugoslav idea.
To je u skladu sa srpskom i jugoslavenskom idejom.
The proposal is in line with the principle of proportionality.
Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti.

The proposal is in line with the protection of fundamental rights.
Prijedlog je u skladu sa zaštitom temeljnih prava.
The strategy is in line with SBA principles.
Strategija je u skladu s načelima zakona o malom poduzetništvu(SBA).
The beneficiary is in line for fifty thousand dollars.
Korisnik je u skladu za pedeset tisuća dolara.
This is in line with the mirror provision contained in the eurojust regulation.
To je u skladu s istovjetnom odredbom iz uredbe o eurojustu.
This is in line with the recommendations made by the independent evaluation.
To je u skladu s preporukama iz neovisne evaluacije.
Which is in line with my suspicion.
Što je u skladu s mojim sumnje.
This proposal is in line with the white paper on pensions.
Ovaj prijedlog u skladu je s bijelom knjigom o mirovinama.
The adoption of the amendment banning fur farming is in line with public opinion.
Donesena zabrana uzgoja u skladu je s javnim mnijenjem.
Apparently, saturn is in line with neptune.
Saturn mi je poravnat s neptunom.
The move is in line with the company's plans for expansion in the adriatic region.
Odluka je u skladu s planovima tvrtke o proširenju poslovanja u jadranskoj regiji.
The inclusion of such categories is in line with the US target group of the small business authority.
Uključivanje tih skupina je u skladu s američkom ciljanom skupinom tijela vlasti za malo poduzetništvo.
This is in line with existing practices in member states most successful in reducing long term unemployment.
To je u skladu s postojećim praksama onih država članica koje su najuspješnije u smanjivanju dugotrajne nezaposlenosti.
This is in line with the ambition to have a smarter and well-managed legal migration policy11.
To je u skladu sa nastojanjem da se oblikuje pametnija politika zakonite migracije kojom se dobro upravlja11.
This is in line with the policy objectives and provisions of the RSPP17 and the framework directive.
To je u skladu s ciljevima politike i odredbama odluke o rspp-u17 i okvirne direktive.
This is in line with the policy objectives underpinning the roaming regulation and the wider digital single market strategy.
To je u skladu s ciljevima politike na kojima se temelji uredba o roamingu i šira strategija jedinstvenog digitalnog tržišta.
This is in line with the principle of policy coherence of the EU international development cooperation.
To je u skladu s načelom dosljednosti politike međunarodne razvojne suradnje eu-a.
This is in line with the very positive reception that EFSI has received from SME stakeholders.
To je u skladu s vrlo pozitivnim prijemom efsu-a od strane dionika msp-ova.
This is in line with the ERC mission to attract more excellent researchers to europe.
To je u skladu sa zadaćom erc-a da se u europu privuče više izvrsnih znanstvenika.
The EESC agrees with the commission proposal, which is in line with its earlier opinions1.
EGSO se slaže s prijedlogom komisije, koji je u skladu s njegovim ranijim mišljenjima.1.
And we know your desire to build on that history, which is in line with our desire.
Znamo da želiš graditi na toj povijesti, što je u skladu s našom željom.
The revision is in line with inflationary trends, as the latest price adjustment was made in 2001.
Povećanje cijene u skladu je s inflacijskim trendom, budući da je posljednja korekcija cijena izvršena 2001.
The budget deficit is in line with IMF requirements and would be covered by privatisation receipts, foreign loans and grants, and borrowing on local financial markets.
Proračunski manjak u skladu je sa zahtjevima mmf-a i bit će pokriven prihodima od privatizacije, stranim kreditima i pomoći, te pozajmicama s lokalnih financijskih tržišta.
The planned annual progress towards the medium-term objective is in line with the adjustment required by the stability and growth pact.
Predviđeni godišnji napredak u smjeru postizanja srednjoročnog cilja u skladu je s prilagodbom koja se zahtijeva paktom o stabilnosti i rastu.
The Commission's proposal is in line with the Commission's communication on fishing opportunities for 2017[1].
Prijedlog komisije u skladu je s komisijinom komunikacijom o ribolovnim mogućnostima za2017[1].
The current outlook is in line with characteristics of previous recoveries following severe financial crises.
Trenutna situacija u skladu je sa svojstvima prethodnih oporavaka nakon teških financijskih kriza.
The gradual nature of this upturn is in line with previous recoveries following deep financial crises.
Postupnost poboljšanja u skladu je s prijašnjim oporavcima koji su uslijedili nakon teških financijskih kriza.
The strategy adopted today is in line with the Commission's priority to make the EU a stronger global actor.
Danas donesena strategija u skladu je s prioritetom komisije da EU postane jači globalni akter.
Our application for replacement of 1244 is in line with Kosovo's final goal to become a member of the UN.".
Naš prijedlog za zamjenu rezolucije 1244 u skladu je s konačnim ciljem kosova da postane član UN".

Rezultati: 109, Vrijeme: 0.1097

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Is in line" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više