IT IS APPROPRIATE NA HRVATSKI

Prijevod it is appropriate u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 62, Vrijeme: 0.228

Engleski-hrvatski rječnik
primjereno je prikladno je potrebno je to je prikladno je to primjereno

Primjeri korištenja It Is Appropriate u rečenici i njihovi prijevodi

In certain limited cases, it is appropriate to allow for national small series type-approval.
U pojedinim ograničenim slučajevima primjereno je dopustiti nacionalnu homologaciju male serije.
It is appropriate that our hunt seal our partnership moving forward.
To je prikladno da naš lov zapečati naše partnerstvo prema naprijed.

It is appropriate for work and for free time.
To je prikladno za rad i slobodno vrijeme.
Now it is appropriate to provide more details on some matters.
Sad je prikladno da damo više detalja o nekim temama.
And here it is appropriate to try to show the true potential.
I ovdje je prikladno pokušati pokazati pravi potencijal.
I'm not sure that it is appropriate for them to attend an adults' party.
Nisam siguran da je prikladno da prisustvuju zabavi za odrasle.
I consult with the mayor and my deputy commissioners when it is appropriate.
Ja ću se konzultirati sa gradonačelnikom i mojim zamjenicima načelnika kada bude prikladno.
It is appropriate to make a personal wrapping paper or fabric.
Vrlo je prigodno izraditi personalizirani ukrasni papir ili tkaninu za umatanje darova.
Here it is appropriate to hold an exhibition of letters patent or regalia.
Ovdje je primjereno održavati izložba slova patenta ili regalija.
When it is appropriate.
Kad je prikladno.
Maybe it is appropriate that you should.
Možda bi bilo prikladno da jeste.
As it has a shallow and natural shade, it is appropriate for children.
Kako ima prirodni hlad te plićak, pogodna je i za djecu.
For reasons of legal certainty, it is appropriate for any adjustments to the existing fees to be based on the same principles as those applicable to the award of new usage rights.
Radi pravne sigurnosti primjereno je sve izmjene postojećih naknada temeljiti na načelima koja se primjenjuju na dodjelu novih prava uporabe.
In this sector, it is appropriate to place symbols of longevity such as flowering or fertile peach or fruit itself.
U ovom sektoru, prikladno je mjesto simboli dugovjeä nosti, kao å¡to su cvjetnice plodno ili breskve ili samog voä a.
In order to achieve the objective of ensuring cross-border portability of online content services in the union, it is appropriate to adopt a regulation, which directly applies in member states.
Kako bi se osigurala prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja u uniji, primjereno je donijeti uredbu, koja se izravno primjenjuje u državama članicama.
In the interests of transparency and legal certainty, it is appropriate to specify the scope of cooperation under that article.
U interesu transparentnosti i pravne sigurnosti, prikladno je odrediti opseg suradnje na temelju tog članka.
In the interests of simplicity and consistency of union legislation, it is appropriate to streamline the union rules laid down in them.
Kako bi se osigurala jednostavnost i dosljednost zakonodavstva unije, primjereno je pojednostaviti pravila unije utvrđena u tim direktivama.
It is appropriate that the auditor is involved early in the development and that development standards be communicated to him.
To je prikladno da je revizor koji su uključeni u ranom stadiju i da je razvoj standarda biti dostavljen na njega.
After proper training in subcutaneous injection technique, a patient may self-inject with ORENCIA if a physician/healthcare professional determines that it is appropriate.
Nakon odgovarajuće obuke za primjenu supkutane tehnike injiciranja, bolesnik si može sam davati injekcije lijeka ORENCIA ako liječnik/zdravstveni radnik odluči da je to primjereno.
It is appropriate that all the ups and downs in our relationship over the years should be solved and put behind us.".
Prikladno je da se svi usponi i padovi u našim odnosima proteklih godina riješe i ostave iza nas".
It is appropriate to encourage the introduction of alternative fuel vehicles, which can have low nox and particulate emissions.
Primjereno je poticati uvođenje vozila na alternativna goriva koja mogu imati male emisije dušikovih oksida i čestica.
In this sector, it is appropriate to place symbols of longevity such as flowering or fertile peach or fruit itself.
U ovom sektoru, prikladno je mjesto simboli dugovječnosti, kao što su cvjetnice plodno ili breskve ili samog voća.
Patients with CAPS and Still's disease(or their carers) may inject ilaris once they have been trained if their doctor believes it is appropriate.
Nakon odgovarajuće obuke oboljeli od caps-a i stillove bolesti(ili njihovi njegovatelji) mogu sami ubrizgati ilaris ako njihov liječnik smatra da je to primjereno.
It is appropriate to provide for a date of application of this regulation that would give the possibility to operators to adapt to the new requirements introduced.
Primjereno je predvidjeti datum primjene ove uredbe kojim bi se subjektima omogućila prilagodba novim uvedenim zahtjevima.
(220) when a universal service obligation represents an unfair burden on an undertaking, it is appropriate to allow member states to establish mechanisms for efficiently recovering net costs.
Kada obveza pružanja univerzalne usluge predstavlja nepravedno opterećenje za određeno poduzeće, prikladno je dopustiti državama članicama uspostavu mehanizama za učinkovitu naknadu neto troškova.
Unique and charming original architectural solution, it is appropriate for the maritime environment and the environment.
Jedinstveno i šarmantno originalno arhitektonsko rješenje, primjereno je primorskom ambijentu i okolišu.
It is appropriate that measures and sanctions established under directives 2009/65/EC and 2011/61/EU apply to infringements of the investment funds transparency obligations under this regulation.
Prikladno je da se mjere i sankcije utvrđene direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU primjenjuju na kršenje obveza transparentnosti investicijskih fondova u skladu s ovom uredbom.
micro-enterprises as defined in commission recommendation 2003/361/EC27 involved in organic production, it is appropriate to exempt them from this requirement.
poduzeća kako je definirano u preporuci komisije 2003/361/EZ27 uključenih u ekološku proizvodnju, primjereno je izuzeti ih iz ovog zahtjeva.
It is appropriate to give a clear idea of the types of agreements to which the term‘international trade rules' refers.
Prikladno je dati jasnu predodžbu o vrsti sporazuma na koje se pojam„međunarodna trgovinska pravila” odnosi.
It is appropriate to harmonise the conditions of setting-up and operation of single-member limited liability companies to achieve a higher
Prikladno je uskladiti uvjete osnivanja i poslovanja društava s ograničenom odgovornošću s jednim članom kako bi se postiglo veće

Rezultati: 62, Vrijeme: 0.228

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


SINONIMI
FRAZE U ABECEDNOM REDU

"It is appropriate" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više