ON THIS TOPIC NA HRVATSKI

Prijevod on this topic u Hrvatski

Rezultati: 72, Vrijeme: 0.0533

Engleski-hrvatski rječnik
na ovu temu na ovoj temi

Primjeri korištenja On This Topic u rečenici i njihovi prijevodi

He continued working on this topic in collaboration with henri cartan.
On je nastavio raditi na ovu temu u suradnji s henri cartan.
Nine further papers by him on this topic appeared by 1885.
Devet daljnjih radova po njemu na ovu temu po pojavio 1885.

On this topic has already been filmed a popular film like terminator.
Na ovoj temi je već snimio popularni film poput terminatora.
But when you got that for me, we can continue on this topic.
Ali kada budete imali pojma, možemo nastaviti na ovu temu.
In fact fenchel contributed the final article on this topic.
U stvari fenchel doprinijeli konačnom članak na ovu temu.
Someone to cast any project on this topic.
Netko baciti bilo kojeg projekta na ovu temu.
Ghinea recommends a serious dialogue on this topic between the hague and bucharest.
Ghinea preporučuje ozbiljan dijalog o toj temi između haaga i bukurešta.
The EESC adopted a position on this topic in september 20155.
EGSO je stav o toj temi usvojio u rujnu 2015.
His major monograph on this topic thin elastic plates was published in 1937.
Njegov glavni monografija o ovoj temi elastic thin limovi je objavljen u 1937.
Henry on this topic i am a better authority.
Henry po tom pitanju ja više znam tebe.
I need to sidebar on this topic.
Moram sidebar o ovoj temi.
He published a series of short notes on this topic during 1922.
Objavio je niz kratke bilješke o toj temi tijekom 1922.
He wrote papers on this topic spanning the years 1928 to 1969.
On je napisao članak na tu temu obuhvati i godinama 1928- 1969.
Consistency and action is vital on this topic.
Za tu su temu bitni dosljednost i djelovanje.
Anson gephardt has absurdly bought himself a great deal of credibility on this topic.
Anson gephardt ima apsurdno sam kupio mnogo vjerodostojnosti o ovoj temi.
Oh, and you're the fount of wisdom on this topic!
A, ti si pa"vrelo mudrosti" po ovoj temi.
In particular he collaborated with murakami on this topic.
Posebno je surađivalo s murakami o toj temi.
Well, you clearly have some pretty intense feelings on this topic.
Pa, očigledno imate veoma žestoka osećanja o ovoj temi.
Several links for articles on this topic:.
Nekoliko poveznica za članke o temi:.
Agency's always been an open book on this topic.
Agencija je uvijek bio otvorena knjiga na tu temu.
It's safe in there. And that's enough on this topic.
Sigurno je u tome i sad je dosta o toj temi.
Please consult your doctor for further information on this topic.
Posavjetujte se s liječnikom kako biste dobili dodatne podatke o ovoj temi.
And i am not gonna waste my time engaging you on this topic.
Ni ja neću gubiti vrijeme s tobom na toj temi!
Several roundtables are scheduled to focus on this topic.
Predviđeno je nekoliko okruglih stolova posvećenih toj temi.
Right tom, i think that's enough on this topic.
Dobro tom, mislim da je dosta o toj temi.
Vailati worked on mathematical logic, working closely with peano on this topic, and also on the history and methodology of science.
Vailati radio na matematička logika, usko surađujući s peano na ovu temu, kao i na povijesti i metodologije znanosti.
In the few months on which he worked on this topic, herbrand published ten papers.
U nekoliko mjeseci na koji je radio na ovoj temi, herbrand deset objavljenih radova.
His fundamental paper on this topic appeared in 1950 and with this he started a new subject within information theory.
Njegov temeljni rad na ovu temu su se pojavila u 1950 i on je počeo s ovom novom subject unutar teorija informacija.
The second objection was made by biot 's 1804 paper on this topic but biot 's paper is certainly incorrect.
Fourierova nije napravio odnosu na biot-a 1804 skupa na ovu temu, ali biot-a skupa jemade by Biot protiv Fourierova porijeklo od jednadžbe prijenosa topline. Fourierova nije napravio odnosu na Biot-a 1804 skupa na ovu temu, ali Biot-a skupa je, naravno, netočna.
His work on triangular numbers inspired sierpinski to further work on this topic while zarankiewicz also worked jointly with kuratowski on topology.
Njegov rad na trokutastim brojevi inspiriran sierpinski za daljnji rad na ovoj temi, dok zarankiewicz također je radila zajedno s kuratowski na topologije.

Rezultati: 72, Vrijeme: 0.0533

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"On this topic" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više