TO A LESSER EXTENT NA HRVATSKI

Prijevod to a lesser extent u Hrvatski

Rezultati: 90, Vrijeme: 0.0684

u manjoj mjeri u manjem opsegu

Primjeri korištenja To A Lesser Extent u rečenici i njihovi prijevodi

Enzalutamide is metabolized by CYP2C8 and to a lesser extent by CYP3A4/5see section 4.
Enzalutamid metabolizira CYP2C8 i u manjoj mjeri CYP3A4/5vidjeti dio 4.
An embarrassment to my father, to a lesser extent, my mother.
Sramotim oca i, u manjem opsegu, majku.

And, to a lesser extent, coco.
I, u manjoj mjeri, coco.
Deferasirox is mainly glucuronidated by UGT1A1 and to a lesser extent UGT1A3.
Glukuronidacija deferasiroksa uglavnom se zbiva posredstvom UGT1A1, a u manjoj mjeri i UGT1A3.
Eliglustat is metabolised primarily by CYP2D6 and to a lesser extent by CYP3A4.
Eliglustat se primarno metabolizira pomoću CYP2D6 i u manjoj mjeri pomoću CYP3A4.
To a lesser extent, should refrain from yellow and brown.
U manjoj mjeri, treba se suzdržati od žute i smeđe.
Irbesartan is mainly metabolised by CYP2C9 and to a lesser extent by glucuronidation.
Irbesartan se uglavnom metabolizira pomoću CYP2C9 i u manjoj mjeri glukuronidacijom.
Ritonavir also inhibits CYP2D6 but to a lesser extent than CYP3A4.
Ritonavir također inhibira i CYP2D6, a li u manjoj mjeri od CYP3A4.
Ritonavir also inhibits CYP2D6 but to a lesser extent than CYP3A4.
Ritonavir također inhibira i CYP2D6, ali u manjoj mjeri od CYP3A4.
The content of vitamin A in apples was reduced from 90 mg to 53 mg.Loss of nutrients was evident in vegetables and to a lesser extent in fruits.
Sadržaj vitamina A u jabukama se smanjio sa 90 mg na 53 mg. Nestanak nutrijenata bio je očigledan u povrću i u manjoj mjeri u voću.
Cmax and to a lesser extent AUC increase disproportionately at doses above 40 mg.
Cmax i, u manjoj mjeri AUC povećavaju se disproporcionalno pri dozama iznad 40 mg.
Piperaquine was mainly metabolised by CYP3A4 and to a lesser extent by CYP2C9 and CYP2C19.
Piperakin je uglavnom metabolizirao CYP3A4 i u manjem opsegu CYP2C9 i CYP2C19.
Cmax and to a lesser extent AUC increase disproportionately at doses above 40 mg.
Cmax i, u manjoj mjeri, AUC se disproporcionalno povećavaju pri dozama iznad 40 mg.
Venous thromboembolism was seen to a lesser extent with lenalidomide in combination with melphalan and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma and with monotherapy in myelodysplastic syndromes.
Venska tromboembolija opažena je u manjem opsegu u kombinaciji lenalidomida s melfalanom i prednizonom kod novodijagnosticiranog multiplog mijeloma te kod monoterapije kod mijelodisplastičnih sindroma.
Albania, bulgaria, romania, and to a lesser extent serbia-montenegro export young women to more developed countries.
Albanija, bugarska, rumunjska, i u manjoj mjeri srbija i crna gora,"izvoze" mlade žene u razvijenije zemlje.
Venous thromboembolism was seen to a lesser extent with lenalidomide in combination with melphalan and prednisone in newly diagnosed multiple myeloma.
Venska tromboembolija opažena je u manjem opsegu u kombinaciji lenalidomida s melfalanom i prednizonom kod novodijagnosticiranog multiplog mijeloma.
They show the influences of henry whitehead and, to a lesser extent, max newman.
Oni pokazuju utjecaji henry whitehead i, u manjoj mjeri, max newman.
Deflation was driven primarily by the energy component and, to a lesser extent, by non-energy industrial goods.
Deflacija je prije svega uzrokovana energetskom komponentom i u manjoj mjeri neenergetskom industrijskom robom.
Non-financial corporations are adjusting their balance sheets, but to a lesser extent than households.
Nefinancijska poduzeća prilagođuju svoje bilance, ali u manjem opsegu od kućanstava.
In clinical studies, atazanavir has been shown to induce dyslipidaemia to a lesser extent than comparators.
U kliničkim se ispitivanjima pokazalo da atazanavir izaziva dislipidemiju u manjem opsegu nego usporedni lijekovi.
To a lesser extent, difficulties were reported for pregnant women in the areas of financial services or housing.
U manjoj mjeri prijavljene su poteškoće u pružanju financijskih usluga ili usluga povezanih sa stanovanjem trudnica.
Amprenavir in addition is also an inhibitor of the CYP3A4 enzyme, although to a lesser extent than ritonavir.
Amprenavir je k tome također inhibitor enzima CYP3A4, iako u manjoj mjeri od ritonavira.
Total arsenic accumulates mainly in the liver, kidney, and heart and, to a lesser extent, in the lung, hair, and nails.
Ukupni arsen akumulira se uglavnom u jetri, bubrezima i srcu te u manjem opsegu u plućima, kosi i noktima.
Delamanid is primarily metabolised in plasma by albumin and to a lesser extent by CYP3A4.
Delamanid se primarno metabolizira albuminima iz plazme i u manjoj mjeri putem CYP3A4.
Eliglustat is extensively metabolized with high clearance, mainly by CYP2D6 and to a lesser extent CYP3A4.
Eliglustat se opsežno metabolizira uz visoki klirens, uglavnom putem CYP2D6 i u manjoj mjeri CYP3A4.
Volunteering is usually carried out through social organisations and, to a lesser extent, civilian public sector institutions.
Volontiranje se obično provodi kroz socijalne organizacije te, u manjoj mjeri, civilne institucije javnog sektora.
Volunteering is usually carried out through social organisations and, to a lesser extent, civilian public sector institutions.
Volontiranje se obično provodi putem socijalnih organizacija te, u manjoj mjeri, putem civilnih institucija javnog sektora.
It was my dream to work with erin and to a lesser extent, coco.
Sanjao sam da radim s erin, i u manjoj mjeri s coco.
To a lesser extent, making mediation compulsory for any type of case was supported.
U manjoj se mjeri zagovaralo da mirenje postane obvezno za sve vrste predmeta.
Ritonavir was noted to be extensively metabolised by the hepatic cytochrome P450 system, primarily by the CYP3A isozyme family and to a lesser extent by the CYP2D6 isoform.
Zabilježeno je da se ritonavir opsežno metabolizira sustavom jetrenog citokroma P450, prvenstveno skupinom izoenzima CYP3A, a u manjem stupnju izoformom CYP2D6.

Rezultati: 90, Vrijeme: 0.0684

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"To a lesser extent" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više