USE OF RESOURCES NA HRVATSKI

Prijevod use of resources u Hrvatski

Rezultati: 112, Vrijeme: 0.1153

Engleski-hrvatski rječnik
korištenje resursa uporabi resursa upotrebu resursa korištenja resursa korištenju sredstava iskorištavanje resursa korištenju resursa korištenje resursima uporabu resursa uporabe resursa upotreba resursa

Primjeri korištenja Use Of Resources u rečenici i njihovi prijevodi

What an efficient use of resources.
Što učinkovito korištenje resursa.
Sub- optimal use of resources and inappropriate balance of scientific and administrative staff.
Neoptimalno korištenje resursa i neprimjerena ravnoteža znanstvenog i administrativnog osoblja,

The outcome depends on the skillful use of resources.
Ishod ovisi o vještom korištenju sredstava.
Such an inefficient use of resources.
Tako neefikasno korištenje resursa.
Frugality means the wise use of resources.
Štedljivost znači pametno iskorištavanje resursa.
Monitor overall progress and use of resources, and initiate corrective action.
Monitor sveukupni napredak i korištenje resursa, te pokrenuti korektivne mjere.
Lack of coordination with national initiatives leading to inefficient use of resources.
Nedostatak usklađenosti s nacionalnim inicijativama vodi do neučinkovite uporabe resursa,
Dissecting the monkey would be an inefficient use of resources.
Seciranje majmuna će biti neučinkovit korištenje resursa.
Efficient use of resources.
Učinkovita upotreba resursa.
Better use of resources.
Bolje korištenje resursa.
This requires more and better use of resources.
To iziskuje veće i bolje korištenje resursa.
Excellent use of resources.
Izvrsna koristenje resursa.
Efficient use of resources and environmental protection.
Učinkovita potrošnja resursa i zaštita okoliša.
Are you sure that's really the best use of resources?
Jesi li sigurna da je to najbolje korištenje naših resursa?
State aid control ensures a more efficient use of resources and improves public finances.
Nadzor državnih potpora omogućuje učinkovitiju uporabu sredstava i poboljšava javne financije.
By systematic monitoring of time we see space for more efficient use of resources: people, processes and equipment.
Sustavnim praćenjem pravovremeno uočavamo prostor za efikasnije korištenje resursa: ljudi, procesa i opreme.
Increased use of industrial by-products as raw materials for other industries shall contribute to a more efficient use of resources.
Povećana uporaba industrijskih nusproizvoda u vidu sirovina za ostale industrije pridonijet će učinkovitijoj uporabi resursa.
We are enhancing our partnerships and promoting a more efficient use of resources, including within our own NATO structures.
Unapređujemo naša partnerstva i promičemo učinkovitije korištenje resursa, uključujući i one unutar naših vlastitih struktura nato-a.
It can also encourage more asset-sharing and more efficient use of resources, which can contribute to the EU's sustainability agenda and to the transition to the circular economy.
Može potaknuti i na daljnje dijeljenje dobara i učinkovitiju upotrebu resursa, što može doprinijeti eu-ovu programu održivosti i prijelazu na kružno gospodarstvo.
Making better and more efficient use of resources by reducing waste and converting waste into new goods and services requires
Za bolje i učinkovitije korištenje resursa smanjenjem količine otpada i pretvarenjem otpada u nova dobra i usluge potrebne su
It provided the national administrations with a common working space where to exchange information and collaborate online and was generally considered as a positive move towards the more efficient use of resources.
Njime su nacionalne uprave dobile zajednički radni prostor za razmjenu informacija i mrežnu suradnju te se smatrao pozitivnim napretkom prema učinkovitijoj uporabi resursa.
(b) promoting cost-efficiency and effectiveness in the regulatory and certification processes as well as an optimal use of resources at national and union level;
(b) promicati troškovnu učinkovitost regulatornih i certifikacijskih postupaka te optimalnu upotrebu resursa na nacionalnoj razini i razini Unije;
Ehealth solutions can contribute to a more efficient use of resources, save time and cut the red tape therefore improving quality of care for patients.
Rješenja akcijskog plana e-zdravlje mogu doprinijeti učinkovitijem korištenju sredstava, uštedi vremena i smanjenju birokracije te time poboljšati kvalitetu skrbi za pacijente.
A comprehensive EU approach, including a common understanding of the state of play, will ensure more efficient use of resources through better coordination of surveillance activities.
Sveobuhvatni pristup na razini eu-a, koji će uključivati zajedničko sagledavanje postojećeg stanja, osigurat će učinkovitije korištenje resursa putem bolje koordinacije nadzornih aktivnosti.
This results in a more flexible and more efficient use of resources and in a reduced burden for those states which perform well and therefore can be inspected less often.
Rezultat toga je fleksibilnije i učinkovitije iskorištavanje resursa i smanjeno opterećenje za države koje su uspješne zbog čega ih se može rjeđe inspekcijski pregledavati.
The framework needs to promote sustainable agriculture, fisheries and aquaculture practices, the efficient use of resources and enhanced resilience.
U okviru treba promicati održivu praksu u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi, djelotvorno korištenje resursa i povećanje otpornosti.
That is obviously a blatant example of inefficient use of resources, let me give you another one.
To je očito besraman primjer neučinkovitog korištenja resursa, dopustite da vam dam još jedan.
A new macro-regional instrument for environmental conservation and sustainable use of resources would come into being.
Se mogao uspostaviti novi makroregionalni instrument za očuvanje okoliša i održivo iskorištavanje resursa.
Well organised and properly managed urban areas are the most favourable environments for economic development, effective use of resources, social and economic innovation and social inclusion2.
Dobro organizirana gradska područja kojima se dobro upravlja predstavljaju okružje najpovoljnije za gospodarski razvoj, učinkovito korištenje resursa, gospodarske i socijalne inovacije te socijalnu uključenost.2.
A day to keep this guy alive so they can kill him hardly seems like the best use of resources.
Dnevno da bi ovaj momak živ pa su ga se ubije... teško... cini se kao najbolje korištenje resursa.

Rezultati: 112, Vrijeme: 0.1153

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"Use of resources" na razlicitim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više