WHERE ARE YOU GOING NA HRVATSKI

Prijevod where are you going u Hrvatski

S Sinonimi

Rezultati: 1084, Vrijeme: 0.0592

Primjeri korištenja Where Are You Going u rečenici i njihovi prijevodi

Tricia, where are you going with those sweet sausages?
Tricia, gdje ideš s tim slatkim kobasica?
Garcia so where are you going without marty, Wendy?
Garcia pa gdje ćeš bez marty, Wendy?
Annie, where are you going today?
Annie, gdje ideš danas?
Whoa. hey, where are you going with that? Hey!
Polako, kamo ćeš s tim?

So where are you going to hide it?
I gdje ćeš ju sakriti?
Hey, where are you going with my phone, man?
Hej, gdje ideš s mojim telefonom, čovječe?
Carla, where are you going with my essay?
Carla, kamo ideš s mojim sastavom?
Hey, where are you going again?
Hej, kamo ćeš opet?
Bud, where are you going tonight?
Bude, gdje ideš večeras?

Carla, where are you going to get $650?
Carla, gdje ćeš naći $650?
Raj, where are you going?
Raj, kamo ideš?
Well, where are you going to put the piano?
Pa, gdje ćeš da staviš klavir?
Hey, where are you going with that?
Hej! kamo ćeš s tim?
So where are you going for this adults-only weekend?
I kuda ideš za ovaj"samo odrasli" vikend?
Hey, where are you going, honey?
Hej, gdje ideš, dušo?
No, where are you going, Art?
Ne, gdje ćeš, Art?
Hey, where are you going, short stuff?
Hej, kuda ćeš, malecka?
Michael, where are you going, mate?
Michael, kamo ideš?
So... so, where are you going on your next adventure?
Onda... kuda ideš na sljedeće putovanje?
Where are you going, number three?
Gdje ideš broju 3?
Where are you going, Calam?
Kamo ćeš, Calam?
Wait. where are you going?
Čekaj, gdje si krenuo?
Where are you going with these?
Kamo ideš s tim?
Where are you going with your golf clubs?
Kamo ćeš s palicama za golf?
Saleem, where are you going,
Saleem, kuda ideš,
Julie, where are you going?
Julie, kuda ćeš?
Where are you going with this, Graham?
Gdje ideš s tim, Graham?
So, where are you going to start looking?
I gdje ćeš početi tražiti?
Where are you going with that tie?
Gdje si krenuo s tom kravatom?
Where are you going, Cathy? uhm.
Kamo ćeš, Cathy?

Rezultati: 1084, Vrijeme: 0.0592

RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Više