WITH THE COMMISSION NA HRVATSKI

Prijevod with the commission u Hrvatski

Rezultati: 116, Vrijeme: 0.0521

s komisijom s komisijinim s komisijinom komisiji

Primjeri korištenja With The Commission u rečenici i njihovi prijevodi

April — Country meetings with the commission to discuss targeted policy guidance.
Travanj– sastanci država s komisijom radi rasprave o usmjerenim smjernicama za politiku.
I will be forced to file a complaint with the commission on judicial conduct.
Ja ću biti prisiljeni podnijeti žalbu s komisijom o pravosudnom ponašanju.

It is broadly in line with the commission 2014 spring forecast.
Uglavnom je u skladu s komisijinom proljetnom prognozom 2014.
(door closes) i spoke with the commission on judicial conduct today.
(vrata se zatvore) sam govorio s komisijom o pravosudnom ponašanju danas.
L have problems with the commission.
Ja imam problema s komisijom.
With the commission in place and murder, inc. on call,
Sa komisijom na vrhu, i sa plaćenim ubojicama,
Cooperation on HEPA between member states and with the commission.
Suradnja između država članica i suradnja s komisijom u vezi s tjelesnom aktivnošću korisnom za zdravlje.
The agency, in close cooperation with the commission, shall establish a mechanism to:.
Agencija u bliskoj suradnji s komisijom uspostavlja mehanizam za:.
Simplify the current rules in line with the Commission's REFIT programme5.
Pojednostavniti trenutačna pravila u skladu s komisije programom REFIT5.
The EESC agrees with the commission that regulated prices should be abolished.
EGSO se slaže s komisijom da treba ukinuti regulaciju cijena.
In both cases, the banks agreed to settle with the commission.
U oba su predmeta banke pristale na nagodbu s komisijom.
It has played a key role, together with the commission and the ECB, in shaping the programmes aimed at rescuing member states hit by the sovereign debt crises.
Zajedno s komisijom i esb-om odigrao je ključnu ulogu u oblikovanju programâ usmjerenih na spašavanje država članica pogođenih krizom državnog duga.
It is based on data shared with the commission in the context of transposing the 4AMLD.
Prijedlog je utemeljen na podacima podijeljenima s komisijom u kontekstu prenošenja direktive.
This is fully in line with the Commission's REFIT programme and aims to exploit the digitalisation potential of recording, transmitting, accessing and protecting data.
To je u potpunosti u skladu s komisijinim programom REFIT te je usmjereno na iskorištavanje mogućnosti digitalizacije snimanja i prijenosa podataka, pristupa njima te njihove zaštite.
If a notice of opposition is lodged with the commission and is followed within two months by a reasoned statement of opposition, the commission shall check the admissibility of this reasoned statement of opposition.
Ako je prigovor uložen komisiji i u roku od dva mjeseca popraćen obrazloženom izjavom, komisija provjerava prihvatljivost obrazloženog prigovora.
Member states should exchange the basic information to be communicated also with the commission.
Države članice trebale bi i s komisijom razmjenjivati osnovne informacije koje se priopćavaju.
All actions led by the commission will be prepared in line with the Commission's better regulation standards.
Sve mjere koje pokrene komisija bit će pripremljene u skladu s komisijinim normama za bolju regulativu.
The ESPP and other bodies are working closely with the commission to bring these to fruition.
ESPP i druga tijela blisko surađuju s komisijom kako bi ih doveli do realizacije.
This is largely in line with the Commission's autumn economic forecast, which projects a slight decrease from 91.6% in 2015 to 90.5% in 2016.
To je uglavnom u skladu s komisijinom jesenskom ekonomskom prognozom, u kojoj se predviđa blagi pad s 91,6% u 2015.
These provided new ways for communicating with the commission on possible excessive burdens or inefficiencies of existing regulatory measures.
Njima su osigurani novi načini komuniciranja s komisijom o mogućim prekomjernim opterećenjima ili neučinkovitostima postojećih regulatornih mjera.
This forum will be set up in partnership with the commission and representatives of organised civil society.
Forum će biti uspostavljen zajedno s komisijom i predstavnicima organiziranog civilnog društva.
Based on the report's assessment, the committee intends to set up a european sustainable development forum(the Forum) in partnership with the commission and representatives of organised civil society and stakeholders.
Na temelju ocjene iz izvješća odbor zajedno s komisijom i predstavnicima organiziranog civilnog društva namjerava uspostaviti europski forum za održivi razvoj.
In the case of the european investment bank the tripartite agreement concluded with the commission and the european court of auditors shall apply.
U slučaju europske investicijske banke primjenjuje se trostrani sporazum sklopljen s komisijom i europskim revizorskim sudom.
Member states may request information and may exchange views in the committee or directly with the commission.
Države članice mogu zatražiti informacije i mogu razmjenjivati stajališta u odboru ili izravno s komisijom.
The agency shall ensure the rapid exchange of relevant information amongst member states and with the commission.
Agencija osigurava brzu razmjenu relevantnih informacija među državama članicama te s komisijom.
The agency should ensure coordination of its activities in the migration management support teams with the commission and the other relevant union agencies.
Agencija bi trebala osigurati koordinaciju svojih aktivnosti u timovima za potporu upravljanju migracijama s komisijom i drugim relevantnim agencijama unije.
Member states will submit their national plans based on an iterative process with the commission and in consultation with neighbouring countries.
Države članice podnijet će svoje nacionalne planove na temelju iterativnog postupka s komisijom i u dogovoru sa susjednim zemljama.
The EESC is also keen to partner with the commission in preparing the EU's long-term climate strategy on how to move towards a carbon-neutral world.
EGSO također želi biti partner komisije u pripremi dugoročne klimatske strategije eu-a o načinu postizanja ugljično neutralnog svijeta.
F liaise with the commission in accordance with the delegation agreement referred to in article 8.
F povezuje se s komisijom u skladu sa sporazumom o delegiranju iz članka 8.
Member states shall cooperate with each other and with the commission in the strategic planning, coordination and harmonisation of the use of radio spectrum in the european community ö union õ.
Države članice surađuju međusobno i s komisijom pri strateškom planiranju, koordinaciji i usklađivanju korištenja radiofrekvencijskog spektra u europskoj zajednici ö uniji õ.

Rezultati: 116, Vrijeme: 0.0521

VIDI TAKOĐER

Vidi također


RIJEČ U PRIJEVODU RIJEČI

Riječ u prijevodu riječi


FRAZE U ABECEDNOM REDU

"With the commission" na drugim jezicima


TOP RJEČNIK UPITI

Engleski - Hrvatski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Hrvatski - Engleski

Riječ indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Više 

Indeks izraz:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više 

Indeks fraza:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Više